Terug naar Thema’s

Zorg

standpuntzorg

Speerpunten

 • De taken van de WMO moet weer bij het landelijk komen te liggen.  De gemeenten moeten dus taken overnemen van het Rijk, maar moeten dat doen voor veel minder geld. GLP is tegen deze verkapte bezuinigingsoperatie. Met name ouderen, zieken en gehandicapten kunnen hier de dupe van worden – ook omdat het gemeentelijk beleid naar willekeur kan worden vastgesteld, waardoor de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid gevaar lopen. Bovendien kunnen gemeenten de WMO-gelden op termijn zelf besteden aan geheel andere doelen dan voor maatschappelijke ondersteuning, waardoor de eigenlijke rechthebbenden nog eens extra in moeten leveren op de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben. Ook kunnen gemeenten straks de hoogte van de eigen bijdrage zelf gaan bepalen, waarmee een nieuwe vorm van willekeur dreigt. GLP is er voorstander van de zorg dichter bij de mensen te brengen, maar op deze wijze dreigen er verkapte bezuinigingen en aantasting van de rechtszekerheid van kwetsbare groepen. In veel gevallen zullen met name mantelzorgers hierdoor nog zwaarder belast worden dan nu al het geval is.
 • De problemen in de jeugdzorg met spoed moeten worden aangepakt. De geplande bezuinigingen en bijbehorende transitie van de jeugdzorg van provincies naar gemeenten moeten worden teruggedraaid. GLP is er wel voorstander van de zorg dichter bij de mensen te brengen, maar niet als deze gepaard gaat met een grootschalige bezuiniging waardoor de uitvoering van de toch al kwetsbare jeugdzorg nog verder in de problemen komt. Wel moeten ouders terecht kunnen bij een jeugdhulpverlener in de buurt, die vervolgens kan doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdzorg. Verschillen tussen gemeenten in het aanbod en de kwaliteit van jeugdhulp zijn onaanvaardbaar. Als blijkt dat gemeenten de benodigde jeugdhulp niet kunnen bieden als gevolg van de bezuinigingsslag die gemaakt is bij de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten, dan moeten deze bezuiniging ongedaan gemaakt worden. Verder moet er geen eigen bijdrage voor de jeugdzorg komen.
 • Gezondheidszorg betaalbaar houden. Schaf de zorgverzekeraars af en zet één Nationaal Zorgfonds op. En zonder eigen risico.
 • Een verbintenis aangaan met de toenmalige EEG (voor 1981) om sterkere afspraken te maken over de zorg. Bijvoorbeeld op medicijnen. Zo kan er goedkopere afspraken worden gemaakt met de fabrikant, omdat je nu groter in kan kopen en je sterker staat in de prijsonderhandeling.
 • Wat zorg betreft moet de overheid weer maatwerk gaan leveren.
 • Medisch beroepsgeheim behouden.
  Verzekeraars en overheid krijgen nooit toegang tot de inhoud van het patiëntendossier
 • De huidige adoptieprocedures moeten korter en efficiënter.
 • Euthanasie moet mogelijk blijven.
 • Bureaucratie in de zorg aanpakken. Minder managementlagen in de zorg.
 • Het verouderde pensioenstelsel wordt vervangen door een systeem met keuzevrijheid en zeggenschap over het eigen pensioen. (Dat immers uitgesteld loon is).
 • Alle gelden in thuiszorg, jeugdzorg en ouderenzorg worden geoormerkt. Zorggelden moeten door gemeente aan zorg worden besteed in plaats van aan andere gemeentelijke activiteiten.
 • Preventie in de zorg is goed, maar mensen maken zelf hun keuze.
 • Ouderenzorg moet beter. Ouderen moeten niet het idee krijgen dat ze verstoten zijn door de maatschappij.
 • Stimuleren van mantelzorg. Hierdoor kunnen mensen zolang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen en leven.
 • De voorwaarden voor thuiszorg, jeugdzorg en ouderenzorg in alle gemeenten hetzelfde.
  Waar je ook woont, iedereen heeft recht op hetzelfde zorgpakket.
 • Meer handen aan het bed.
 • De pensioenleeftijd moet geleidelijk verhoogd worden en niet hoger worden dan 67. Voor mensen die een zwaar beroep hebben, kan eventueel een uitzondering worden gemaakt. Mensen moeten nog wel kunnen genieten van hun welverdiende rust.
Bekijk hier dit hoofdstuk » concept programma “Werken aan een rechtvaardige samenleving”

Heeft u ideeën voor ons programma, mail ons dan politiek@groenliberalepartij.nl 

glplijn

Permanente koppeling naar dit artikel: https://groenliberalepartij.nl/themas/zorg/