Thema’s

De visie van GLP

DE BEGINSELEN VAN GLP

Leden van GLP onderschrijven de volgende beginselen:

duurzaamheidhandSamen kijken we vooruit …

GLP is een nieuwe partij in Nederland. Er zijn al veel politieke partijen in Nederland en toch denken wij nog iets toe te kunnen voegen aan het politieke landschap. Wij willen de problemen die nu spelen oplossen en tegelijkertijd rekening houden met de toekomst. Dit kan gerealiseerd worden door het toepassen van een ideologie die nog niet eerder bestond in Nederland: het groen liberalisme. Dit zullen wij dadelijk wat uitgebreider toelichten. Ook het dichten van de kloof tussen burger en politiek vinden wij erg belangrijk. Politiek bedrijf je ten slotte voor de burger. Daarom moet hij er ook zoveel mogelijk bij betrokken worden.

“Werken aan een rechtvaardige samenleving”

Omdat het ook anders kan

GLP is de enige partij die zich afzet tegen de huidige heersende partij-elite. Maar ook is GLP de partij die de Nederlandse cultuur wil behouden en pertinent tegen het overheersen van andere culturen is. Onze visie is dan ook; aanpassen aan de Nederlandse cultuur is het tonen van respect. GLP is fel tegen de huidige bezuinigingsnormen van dit kabinet. Nederland wordt belast met zware bezuinigingen, vooral het bedrijfsleven (MKB) en de ZZP´ers hebben hier zwaar onder te lijden. Maar ook ouderen en de zorgbehoevende medemens zijn zwaar de dupe geworden. GLP is niet tegen bezuinigen maar dan wel op een eerlijke fatsoenlijke manier. GLP vindt dat er veel meer bezuinigd kan worden op het vet van de overheid zelf. Een klein voorbeeld hiervan zijn instanties als Zelfstandige Bestuursorganen, ZBO, (ongeveer 3200 stuks) zoals UWV, NZa, NVWA, CIZ, provincie en om maar te zwijgen over het juk dat Brussel heet. GLP wil afrekenen met het huidige politieke klimaat waar baantjes te verdelen vallen en wil het vertrouwen terug in Nederland.

Wij betrekken u bij de politiek 

GLP wil politiek bedrijven voor en door de burger. Dit willen wij bewerkstelligen door gezamenlijk programiwijken, steden, bedrijven, organisaties, congressen, bijeenkomsten en stichtingen te bezoeken om er zo achter te komen wat er daadwerkelijk leeft in Nederland. Wij willen graag weten waar de pijnpunten zitten in het land en wat er opgelost moet worden. Rekening houdend met onze ideologie zullen wij zoveel mogelijk proberen direct te anticiperen op zaken die direct aandacht nodig hebben. Ook op de lange termijn willen wij met echte oplossingen komen. Eerst praten, dan doen. Ons motto is dan ook: meepraten, meedenken, meedoen!

Een nieuwe stroming in de Nederlandse politiek 

Volgens ons bestaat er in Nederland nog wel behoefte aan een nieuwe politieke stroming. Deze stroming heet het groen liberalisme. Wat houdt deze stroming in en waarom kan Nederland hiervan profiteren? Het groen liberalisme kan worden gezien als kruisbestuiving tussen ‘groene’ politiek en het ouderwetse liberalisme.

Groene politiek

footprintGroene politiek staat van oudsher bekend om aandacht voor het milieu. Oplossingen om de milieu-problematiek op te lossen staan centraal in ons programma. Daarnaast willen wij mens, dier en natuur de aandacht geven die ze verdienen. Volgens ons hoort dat ook bij groen beleid. Het heeft dan betrekking op de leefomgeving van alle levende wezens. Nu en natuurlijk ook in de toekomst.

Liberalisme

Het liberalisme is al een oudere stroming binnen de politiek. Vaak wordt er echter bij klassieke liberale partijen weinig aandacht besteed aan groene aspecten. Het liberalisme staat wel bekend om aandacht voor het individu. GLP vind het erg belangrijk dat alle groeperingen binnen Nederland hun leven naar eigen behoefte kunnen invullen, zolang zij daarbij niet de rechten van andere mensen en levende wezens schenden.

Een tweede punt dat erg belangrijk is, is het principe van marktwerking. Vrijheid voor de markt en vrijheid voor de ondernemer.

We erkennen het probleem en gaan de uitdaging aan

Erkenning van het belang van het mondiale vraagstuk van energie, klimaat, voedsel en water, en verdeling van welvaart als de belangrijkste uitdaging voor een groeiende wereldbevolking. We nemen nu beslissingen voor de welvaart en het welzijn van volgende generaties. Voor liberale politiek is dat een topprioriteit.

Vrijheid kan niet zonder verantwoordelijkheid

Het liberale streven naar vrijheid brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om aan de grote mondiale vraagstukken substantieel bij te dragen, ook op nationaal niveau. Daarvoor stelt de overheid de kaders en schept de voorwaarden, waarbinnen individu, bedrijf of organisatie uitvoering geven aan hun handelen. Vrijheid kan niet zonder verantwoordelijkheid.

Vergroening van het belastingstelsel is nodig

Vergroening van het belastingstelsel helpt burgers keuzes te maken en draag bij aan bewustwording. De heffing moet worden verlegd van inkomen naar consumptie. Dit kan onder meer door het positief (financieel, fiscaal) stimuleren van bewust gedrag en handelen, en het beprijzen van de belasting van het milieu (o.a. ecotax, CO2 uitstoot, groene autoheffing). Vergroening van het belastingstelsel is geen betutteling van burgers, maar biedt keuzes, met prijsconsequenties, en op basis van marktwerking.

Het energievraagstuk: de vervuiler betaalt

Het energievraagstuk voorziet naast beperking van gebruik vooral in transititie naar hernieuwbare en schone bronnen: zon- en windenergie, biobrandstoffen, geothermie en getijdenenergie. De overheid moet een snelle overgang entameren door voor schone bronnen gelijke voorwaarden te scheppen als voor bestaande. Dit betekent dat maatschappelijke kosten moeten worden toegerekend aan de bron en het principe ‘de vervuiler betaalt’ op productie en verbruik van energie wordt toegepast. Zodoende worden schone bronnen concurrerend en niet afhankelijk van subsidie. Beleidsmaatregelen zijn daarbij bijvoorbeeld verplichtstelling van CO2 afvang en een terugkoopregeling met prijsgarantie voor eigen opgewekte energie. Focus op schone bronnen betekent overigens geen eigen beleid met kernenergie.

De overheid loopt voorop in de groene economie

De overheid stimuleert de groene economie: Allereerst door innovatie, effectieve en betrouwbare (langdurige) regelingen, premies voor investeringen, geen subsidie voor consumptie. Daarnaast wordt toegelegd op de aanpak van de meest vervuilende uitstoot van broeikasgassen, omdat daarmee de belangrijkste winst is te behalen en milieudoelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Het aantal regelingen en regels  op het gebied van milieu kan door deze focus daarmee aanzienlijk worden teruggebracht.

Energietransitie = Economische transitie

Energietransitie impliceert ook een economische transitie. Nederland moet met een innovatief bedrijfsleven gaan uitblinken in de ontwikkeling en met name ook productie van duurzame energiebronnen. Groen beleid schept bij uitstek economische kansen.

Op ons kan je bouwen

In het bijzonder worden speciale langdurige regelingen of programma’s ontwikkeld voor duurzaam bouwen en energiezuinig wonen, duurzame mobiliteit en biologische landbouw. Op al deze drie terreinen wordt de burger actief betrokken, zodat voor deze veranderingen in het dagelijks leven draagvlak kan ontstaan.

Duurzaamheid in het ruimtelijk beleid

In het ruimtelijk beleid zal steeds meer met duurzame ontwikkeling rekening gehouden moeten worden. Functies in het gebied, zoals grootschalige landbouw, stedelijke ontwikkeling, recreatie en natuurontwikkeling moeten meer van elkaar worden gescheiden, zodat er minder strijd is in het ruimtegebruik, en functies ook voldoende ruimte kunnen krijgen.

Dit willen wij voor u bewerkstelligen op het gebied van…

Economie

De generaties die straks gaan werken en die nog geboren moeten worden mogen niet worden belast met buitensporige uitgaven van het heden. Net als bij milieubeleid moet er wat betreft de staatshuishouding rekening worden gehouden met deze generaties. Zaken die nu spelen, moeten nu opgelost worden. Inzichten die we nu hebben, moeten ook nu toegepast worden. De staatsschuld moet niet verder oplopen. Ook om de samenwerking met Europa flexibel te laten verlopen, is het verstandig om ons aan het stabiliteitspact te houden. Met andere woorden: we moeten ervoor zorgen dat we een goede financiële basis hebben, waar we ook in de toekomst op kunnen voortbouwen.

Sociale zekerheid

In discussies wordt er vaak fel over gediscussieerd. Linkse en rechtse partijen staan vaak loodrecht tegenover elkaar. Graag spelen wij bij deze discussie een gematigde rol: sociale zekerheid is een van de steunpilaren van de Nederlandse maatschappij en mag zeker niet verdwijnen. Op bepaalde punten zal zij zelfs nog moeten worden verbeterd. Op andere vlakken zullen burgers meer verantwoordelijk moeten nemen om het sociale vangnet niet onnodig te belasten. Dit houdt in dat ze -wanneer mogelijk- zoveel voor zichzelf dienen te zorgen. Pas wanneer dit niet lukt, zal de Nederlandse staat ze bijstaan.

Veiligheid

Een veilige werk- en leefomgeving is een de belangrijkste zaken in een mensenleven. Op die plekken waar het al veilig is, moet daarom de veiligheid gegarandeerd worden. Helaas is het op bepaalde plekken in Nederland helemaal niet veilig: dit kan ofwel merkbaar zijn in de veiligheidscijfers, ofwel een gevoel zijn van mensen zelf. In beide gevallen zal er iets moeten gebeuren. Wij willen ervoor zorgen dat heel Nederland veilig is en dat iedere Nederlander zich veilig voelt. Daarvoor is het ook belangrijk om Nederland goed te positioneren in de wereld met een goede defensiemacht.

Integratie en diversiteit

Het onderwerp integratie is de laatste jaren steeds een belangrijk onderwerp gebleken in de politiek. Daarom wil GLP veel aandacht besteden hieraan. Wij zijn van mening dat vooral de ontstane problemen op dit gebied moeten worden opgelost. Allereerst moeten alle burgers in de maatschappij dezelfde kansen krijgen op het gebied van school, werk en huisvesting. Daar staat tegenover dat alle burgers ook hun ‘plichten’ moeten vervullen. Alle burgers moeten daarom de Nederlandse taal machtig zijn, op de hoogte zijn van de Nederlandse normen en waarden en deelnemen aan het economisch verkeer. Dit is nodig om de Nederlandse maatschappij goed te laten functioneren.

Ook op het gebied van diversiteit zijn er nog genoeg uitdagingen. Discriminatie komt nog steeds voor onder alle lagen van de bevolking. Dit moet zoveel mogelijk worden uitgebannen.

Verkeer en infrastructuur

GLP wil graag het openbaar vervoer en de infrastructuur van Nederland verbeteren. Zaken als het milieu, de economie en zelfs het welzijn van mensen zijn gebaat bij een goed geoliede machine. Wat betreft het openbaar vervoer zijn er de komende jaren uitdagingen te over. De veiligheid in het openbaar vervoer laat vaak te wensen over. Ook de problemen rondom het treinverkeer moeten opgelost worden. Daarnaast is de bereikbaarheid van steden en in mindere mate dorpen een heikel punt. Door files en andere oorzaken kan dit ernstig verstoord zijn. GLP staat voor veilig en goed openbaar vervoer en een verbeterde infrastructuur.

Onderwijs

Goed onderwijs is noodzakelijk. Een maatschappij valt of staat met goed onderwijs. De laatste jaren is men begonnen met de uitholling van de kenniseconomie. Dit moet worden teruggedraaid. Een goed opgeleide bevolking en innovatie zijn essentieel voor een sterke economie en maatschappij. Leerlingen en studenten moeten weten waar ze aan toe zijn op (hoge) scholen en universiteiten. Dit betekent dus dat er niet om de zoveel jaar allerlei veranderingen moeten worden doorgevoerd. Ook moet onderwijs toegankelijk zijn voor alle lagen van de bevolking. Daarnaast moet iedereen zich serieus genomen voelen. Er zijn niveauverschillen binnen het onderwijs en zij zijn allemaal even belangrijk om alle beroepen uit te oefenen. Hetzelfde geldt voor docenten. Aan het gezag mag niet getornd worden.

Democratie en openheid van bestuur

GLP vindt dat politiek er vooral voor de burger is. Om die reden moet de burger zoveel mogelijk bij de besluitvorming betrokken worden. Op sommige terreinen kan de democratie nog verbetert worden. GLP maakt zich hier hard voor! Openheid van bestuur is voor veel bestuurders nog een moeilijk item. Aangezien GLP zoveel mogelijk openheid nastreeft, wil zij graag dat dit op korte termijn verandert. De burger moet op de hoogte zijn van zaken die worden besproken in de politiek en vooral ook van financiele uitgaven die worden gedaan en waar zij voor betalen. Alleen op die manier kan de burger na een termijn een weloverwogen beslissing maken bij de herverkiezingen. Ook hierdoor verbetert de democratie.

Verder streven wij naar een overheid die zo neutraal mogelijk is. De scheiding tussen kerk en staat moet hier in de toekomst duidelijker worden doorgevoerd. Er mag geen twijfel bestaan over zaken als weigerambtenaren. Ons streven moet zijn om dit zoveel mogelijk uit te bannen. De zaken die besloten zijn in de Tweede Kamer, moeten door de overheid worden uitgevoerd.

Dier en natuur

Respect voor dier en natuur staat bij GLP centraal. Dieren zijn, net als wij, levende wezens en horen ook op die manier behandelt te worden. Vooral in de wetgeving is hier nog weinig van te merken. Dit moet echt veranderen. Daarnaast moet er in verschillende sectoren meer aandacht worden besteed aan het welzijn van dieren.

Nederland heeft niet veel natuur. Toch is de natuur belangrijk voor het welzijn van mens en dier. Daarom willen wij zoveel mogelijk de natuur behouden en beschermen. Ook moet er bij de besluitvorming omtrent natuurgebieden rekening worden gehouden met de dieren die daarin leven en het milieu.

Milieu

GLP is bij uitstek een partij die het milieu wil beschermen. Op allerlei gebieden kan Nederland nog veel meer doen om te zorgen voor een beter milieu en daardoor een betere leefomgeving. Het bekende principe van ‘de vervuiler betaalt’ is volgens ons nog steeds bruikbaar en ook in overeenstemming met het principe van de marktwerking. Hierdoor wordt de burger niet opgelegd wat hij of zij moet doen, maar eerder gestimuleerd om bepaalde keuzen te maken. Op die manier kunnen we met zijn allen de weg banen naar een schonere maatschappij, waar het gebruik van ouderwetse grondstoffen tot een ver verleden behoort. Om dit te bewerkstelligen zal er ook aandacht uit moeten gaan naar innovatie van vervangende grondstoffen. GLP steunt dit en wil het voor bedrijven zo makkelijk mogelijk maken om dit te realiseren.

Zorg

Elke burger van Nederland is bekend met de zorg. De een heeft er misschien goede ervaringen mee, de ander minder goede ervaringen. Wij willen graag dat de zorgsector weer verbetert de komende jaren. Wij willen geen verhalen meer horen van mensen die ontevreden zijn over de zorg in Nederland. Voor jong en oud is het belangrijk dat de zorg betaalbaar en haalbaar blijft. Iedereen moet de zorg krijgen die bij hem of haar past. Ook voor de economie is dit beter. Zorg die te laat komt, kan immers hogere kosten opleveren. Ook preventieve maatregelen om mensen in te lichten over negatieve gevolgen van maatschappelijke verschijnselen mogen niet verdwijnen. Mensen moeten altijd een keuze hebben.

vijfpijlers

Werkwijze GLP

GLP is een partij voor iedereen. Wij willen afstappen van het idee dat iemand altijd aan de universiteit gestudeerd moet hebben, alvorens hij kan deelnemen aan het politieke proces. Volgens ons kan iedereen een bijdrage leveren in de politiek. Juist de veelzijdigheid van mensen die uit verschillende beroepsgroepen komen kan ons beeld van de maatschappij completer en juister maken. Daarom juichen wij dit van harte toe. Er zijn echter wel andere zaken die wij zeker belangrijk vinden wanneer mensen met elkaar communiceren. GLP houdt van duidelijkheid. Wij willen dat de burger weet waar hij aan toe is en hopen dat de burger ook op directe wijze met ons communiceert. Zelfs kritiek kan erg leerzaam zijn in dit kader. Daarnaast hanteren wij het principe van ‘afspraak is afspraak’. Wij zullen onze afspraken zoveel mogelijk nakomen. Alleen op die manier is het mogelijk om een vertrouwensband met elkaar op te bouwen. Respect is hierbij ook zeer belangrijk en wordt niet alleen verkregen door twee bovengenoemde zaken, maar ook door het luisteren naar de ander en diens mening altijd in overweging te nemen. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat we met alle winden meewaaien. Zoals onze visie hierboven aangeeft, hebben we wel degelijk een mening over allerlei onderwerpen. Een mening die bijvoorbeeld haaks staat op respect voor mens, dier of natuur zullen we altijd verwerpen. Dit komt omdat hij niet in overeenstemming is met onze hoofdprincipes.

Download hier het partijprogramma

glplijn

Permanente koppeling naar dit artikel: https://groenliberalepartij.nl/themas/

Democratie en openheid van bestuur

Speerpunten Opheffen van onnodige bestuurslagen, zoals bij de provincies.Tevens kijken of het aantal ambtenaren nog noodzakelijk is voor het aantal taken. De Eerste Kamer moet zich alleen richten om de wetten te controleren en te beoordelen van de Tweede Kamer. Kloof dichten tussen de politiek en de burger. Heldere besluitvorming. Neutrale overheid. Dit houdt ook …

Economie

Speerpunten Overheid moet efficiënter en zuiniger met geld van de burger omgaan. Goed investeringsklimaat. Bedrijfskapitaal niet te zwaar belasten. Overheveling van bedrijfskapitaal naar privékapitaal wel zwaar belasten, zodat het kapitaal voor het bedrijfsleven behouden blijft. Houden aan de 3% norm van het stabiliteitspact van de EU. Verder willen wij onderzoeken of het voor ons en …

Sociale zekerheid

Speerpunten Sociale woningbouw moet meer aandacht krijgen. Als de vraag naar woningen niet kan worden opgevangen door de markt, moeten gemeenten ervoor zorgen, dat een ieder een goede en betaalbare (gebaseerd op inkomen) woning krijgt. Iedere Nederlander heeft recht op voeding, kleding, huisvesting, water en verwarming. Voor iedere student moet er een betaalbare studentenwoning beschikbaar …

Onderwijs

Speerpunten Aanbod van opleidingen en vraag van bedrijfsleven met elkaar in overeenstemming brengen. Het kind moet meer individuele aandacht krijgen. Er moeten daarom kleinere klassen komen op scholen. De school moet een veilige haven zijn voor een ieder. Speciaal onderwijs moet terugkomen. Alle jongeren moeten met een diploma de school verlaten. Universiteit en hogescholen voor …

Zorg

Speerpunten De taken van de WMO moet weer bij het landelijk komen te liggen.  De gemeenten moeten dus taken overnemen van het Rijk, maar moeten dat doen voor veel minder geld. GLP is tegen deze verkapte bezuinigingsoperatie. Met name ouderen, zieken en gehandicapten kunnen hier de dupe van worden – ook omdat het gemeentelijk beleid naar …

Veiligheid

Speerpunten Meer blauw op straat. Er moeten meer bureaus s’nachts open zijn om de veiligheid te verbeteren. Geweld tegen dienstverleners moet zwaarder bestraft worden. Meer aandacht voor slachtoffers. Gevangenissen soberder. De straffen in Nederland zijn te licht. Deze moeten zwaarder. Gevangenisstraffen moeten volledig worden uitgezeten; van strafvermindering kan geen sprake zijn. Geen gedoogbeleid. Internet vrij …

Verkeer en infrastructuur

Speerpunten Openbaar vervoer moet gestimuleerd worden door het beter en goedkoper te maken. Veilig en goed openbaar vervoer. In alle treinen moet een toilet aanwezig zijn. Thuiswerken zoveel mogelijk bevorderen. Gebruik van duurzame auto’s stimuleren. We vinden dat er al genoeg asfalt in Nederland aanwezig is. De infrastructuur van bestaande wegen moet echter wel verbeteren. …

Integratie en diversiteit

Speerpunten Iedereen in Nederland mag trouwen, ongeacht geslacht. Kansarmen moeten gestimuleerd worden door de overheid. Arbeidsmigratie is tijdelijk. Kinderbijslag alleen nog verstrekken aan mensen die in Nederland werken en wonen. Kinderbijslag alleen nog verstrekken tot en met het tweede kind. Vluchtelingen krijgen een tijdelijk visum. Ze kunnen in Nederland verblijven zolang de situatie in hun …

Milieu

Speerpunten Vermindering energiegebruik en bovendien gebruik van schonere bronnen stimuleren. Eigen keuze in energiebeleid van burger en bedrijfsleven. De vervuiler betaald. Belastingstelsel vergroenen. Geen nieuwe kolencentrales. We zijn tegenstander van kernenergie. De groene ondernemer belonen. De overheid moet duurzaam aanbesteden en ondernemen. Het ronddrijvend plastic in zeeën opruimen en voorkomen. Er moeten openbare toiletten in stadscentra komen. …

Dier en natuur

Speerpunten Bescherming natuurgebieden, ecosystemen en beschermde diersoorten. Handel in exotische dieren aan banden leggen en daarnaast de in- en uitvoer verbieden van producten die van beschermde diersoorten (en van dieren die op de lijst staan om bedreigd te worden) gemaakt zijn. Verbinden van natuurgebieden. Bestraffen van verwaarlozing en mishandeling dieren. (Er moet een wet komen …

Overige

Speerpunten Er moet onderzocht worden of ontwikkelingshulp wel in de juiste handen terecht komt en of het wel zinvol is. Vakbonden moeten neutraler worden. Tevens moet er gereorganiseerd worden. Bescherming van monumenten, architectuur en dorpsgezichten. Wij stimuleren topsport, maar vinden dat men het zelf kan bekostigen door sponsoring. Bekijk hier dit hoofdstuk » concept programma “Werken …

Programma

Partijprogramma “Werken aan een rechtvaardige samenleving” Download hier het partijprogramma. GLP laat duidelijk zien in dit conceptverkiezingsprogramma dat je niet direct hoeft te strijden naar een bepaald doel. Soms is het zo een drastische maatregel, dat je langzaam maar zeker je doel moet gaan  bereiken, door bijvoorbeeld eerst andere wegen te bewandelen (zoals bijvoorbeeld als …