Terug naar Almere

Doelstellingen

Burgerparticipatie
 • zal de afstand tussen burger en politiek verkleinen
 • zal het stadhuis niet meer dan een werkplek zijn
 • mag de burger echt meebeslissen ook na de verkiezingen
 • zal de debatcultuur in de stad versterkt worden

Veiligheid
 • gl-102zal de stad een veilige haven worden voor iedereen
 • zullen er meer handhavers op straat komen
 • zullen alle aangiften serieus genomen worden
 • zullen er oplossingen worden gezocht voor zaken als huiselijk geweld enz.
 • moet er kortere lijnen worden uitgezet tussen burger en politie
 • zal de dader voor de volledige kosten opdraaien
 • zal de zwartrijder in de bus worden aangepakt
 • Zal de dierenbeul hard bestraft worden

Zorg
 • zal zorg efficiënter en mensgerichter worden
 • zullen managementlagen in de zorg kritisch bekeken wordengl-106
 • zal het belang van het kind bij jeugdzorg vooropgesteld worden
 • zal het WMO beleid aanzienlijk verbeteren
 • zal de wijkteams actiever worden ingezet en gereorganiseerd, zodat alles beter op elkaar is afgestemd  tussen het wijkteam, mantelzorger en een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving
 • zal er meer aandacht voor de mantelzorger komen
 • zullen de misstanden binnen de GGZ aangepakt worden
 • zal er gratis openbaar vervoer zijn voor mensen vanaf 65 jaar
 • zullen we de vereenzaming van ouderen tegengaan

Onderwijs
 • komt er onderwijs op maat voor iedereen
 • zal er eerst een campus gebouwd moeten worden, alvorens wij gaan denken aan een universiteit
 • zullen zwakke scholen tot het verleden behoren
 • zullen werkloze leraren toch voor de klas gaan staan
 • zal er een gezamenlijke kennismakingsdag worden georganiseerd door de diverse scholen
 • komen er meer schooltuinen bij
 • zal het schoolzwemmen terugkomen

Economie
 • gl-107zal de overheid zuinig aan doen met het geld van de burger
 • zal er een sluitende begroting komen
 • wordt er minder subsidie gegeven en meer gekeken naar mogelijkheden tot sponsoring
 • worden monopolies tot een minimum beperkt
 • wordt de pot algemene middelen afgeschaft
 • zal het belastingstelsel worden vergroent
 • zal  er gestopt worden met de EDBA of omgevormd worden
Democratie, openbaarheid van bestuur en overheidsbeleid
 • komt er een transparanter stadsbestuur
 • komen er wijkcentra waar van alles mogelijk is
 • zal de politieke markt een andere vorm krijgen
 • zal de burger beter weten waar zijn geld aan besteed wordtgl-101
 • komen alle wethouders en ambtenaren uit Almere
 • zal in 2022 de burgemeester door de bevolking worden gekozen
 • zullen er minder fractieassistenten komen
 • zullen de etentjes voorafgaand aan de raad door de raadsleden worden betaald
 • zal de borrel na de Raad door de raadsleden zelf worden betaald
 • geeft de gemeente sterk opdrachtgeverschap
 • Zullen we afscheid nemen van onbetrouwbare partners
 • hebben we een toegankelijke overheid
Sociale voorzieningen
 • komt iedereen zijn plicht na, zowel burger als overheid
 • zullen mensen die werkloos zijn en nog kunnen werken, ‘maatschappelijk’ werk gaan uitvoeren, zonder dat dit ten koste gaan van de arbeidsmarkt
 • zal er toezicht komen op PLANgroep en bewindvoerdersgl-104
 • zal er bij schuldhulpverlening meer aandacht komen voor nazorg
 • zal de intake voor PLANgroep in een besloten ruimte plaatsvinden
 • zal er een voedselbank komen
 • zal er een stadspas komen voor de minima
 • telt iedereen mee, ook verstandelijk en/of psychisch gehandicapten
 • zal de stad toegankelijk zijn voor een ieder
 • zal fraude hard worden aangepakt
 • zal er aandacht komen voor zwervers
Vrijwilligerswerk
 • zal vrijwilligerswerk gestimuleerd worden
 • zal vrijwilligerswerk gewaardeerd worden
Wonen
 • zal er een passende woning komen voor elke bewoner
 • zullen er meer sociale-, starters- en doorstroomwoningen komen
 • zal het woonlastenfonds blijven bestaangl-105
 • zullen er geen lotingen plaatsvinden voor huurwoningen
 • zal de volgorde van toewijzingen van huurwoningen drastisch veranderen
 • zullen huurwoningen beter worden onderhouden
 • zullen de toewijzingen van WMO woningen beter gaan
 • zal er aandacht voor de leegstand in Almere komen
 • zal er ondergrondse containers komen bij flatgebouwen
 • zal het zwerfafval als het aan ons ligt tot het verleden behoren

Infrastructuur en (openbaar) vervoer
 • zullen zowel de stad als de wegen toegankelijk blijven
 • zijn er geen blauwe zones meer buiten de centra
 • kunnen mensen die het ziekenhuis bezoeken gratis parkeren
 • zal een deel van de parkeergarages in Almere Buiten omgebouwd worden 
 • zal het betaald parkeren goedkoper worden 
 • zullen trein en bus beter op elkaar aansluiten 
 • komt er een nachttrein naar Almere 
 • komt er gratis bewaakte fietsenstalling onder de stations
 • komt er beter vervoer naar Almere Zand
 • komen er meer taxistandplaatsen 
 • worden bruggen weer veilig
 • zal de gemeente bij renovatie van wijken logisch te werk gaan 
 • zal er aandacht naar de bestaande stad gaan

Ondernemen
 • cartoonklein1krijgt de ondernemer meer vrijheid
 • zal de ondernemer weer ondernemer kunnen zijn 
 • zullen er geen onnodige regels zijn voor ondernemers 
 • zal het vestigingsklimaat van ZZP en MKB verbeteren
 • zal er een website komen voor alle ZZP’ers en vestigen ze zich ook in het ondernemersplein
 • zal de toeristische sector vergroten
Kunst, cultuur, recreatie en sport
 • kunnen jong en oud zich weer vermaken in de stad
 • wordt het Beatrixpark omgevormd tot ‘Vondelpark’
 • worden er meer evenementen en festiviteiten naar de stad gehaald
 • komt er een Proef Eet, waar alle restaurants in Almere voor een zacht prijsje hun eten kan aanbieden
 • wordt sporten voor iedereen mogelijk gemaakt
 • zullen de recreatiemogelijkheden in wijkcentra toenemen
 • zal er een Uitkrant komen met alle activiteiten in Almere
 • worden speeltoestellen voor kinderen goed onderhouden
 • komt er een graffiti plek in Almere
 • zal kunst en cultuur worden gestimuleerd op basisscholen

Integratie en diversiteit
 • wordt Almere een leefbare stad 
 • behoort discriminatie tot het verleden 
 • komt er een Roze Zaterdag in Almere
 • komen er meer multiculturele feesten in de stad

Milieu en duurzaamheid
 • wordt er aandacht geschonken aan de leefomgeving
 • worden er meer duurzame ondernemers naar de stad getrokken
 • wordt er door de overheid duurzaam aanbesteed
 • wordt duurzaam bouwen gestimuleerd
 • wordt de stad ‘veilig, heel en schoon’
 • komt er aandacht voor schone energie
 • zal alle straatverlichting na verloop van tijd energiezuinig zijn
 • persoonlijk vuurwerk wordt vervangen door vuurwerkshows in elk stadsdeel
cartoonkleinDier en natuur
 • krijgen dieren het respect dat ze verdienen
 • zal het natuurgroen in de wijken worden gestimuleerd
 • gaat de hondenbelasting terug naar hond/eigenaar 
 • hoort de bij er weer bij
 • worden er meer vogelvides geplaatst op gebouwen en woningen
 • is een dier geen ding meer 
 • komt er aandacht voor ALLE dieren
 • komt er een dierenwelzijnsnota 
 • kunnen minima een dier goedkoper chippen 
 • blijven echte zwerfkatten zwerven
 • wordt hulphonden niet meer de toegang ontzegd 
 • wordt de kwaliteit van kinderboerderijen gewaarborgd
Schaalsprong van Almere
 • mag de schaalsprong plaatsvinden, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan
De superprovincie
 • zal het orgaan ‘Provinciale Staten’ opgeheven worden
De Floriade
 • alleen een duurzame wijk op een andere plek. Voor de rest zien we de Floriade als een verliesgevend evenement
Overige
 • We sluiten geen enkele partij uit om mee samen te werken
 • We sluiten de vorming van een minderheidscoalitie niet bij voorbaat uit

glplijn

Permanente koppeling naar dit artikel: https://groenliberalepartij.nl/lokaal/flevoland/almere/doelstellingen/