Terug naar Landelijk

Waarom GLP

De landelijke lokale partij

landelijkenlokaal

GLP is een vooruitstrevende landelijke, lokale partij die zich bezighoudt met frisse politiek. Voor de inwoners, mèt de inwoners is haar motto! GLP is sinds maart 2015 officieel geregistreerd als pduurzaamliberaalsociaalolitieke partij en is nog volop in ontwikkeling.
Al geruime tijd gonsde in de media de termen Groen en Liberaal. Nu is de handschoen opgenomen!

 

 

‘Klantgerichte Gemeente’ Landelijk/Lokaal
De gemeente waar we wonen is de hoeksteen van onze samenleving. Daarom willen we ook dat onze gemeente er is voor haar inwoners. Hoe doen we dat? Door meer bijeenkomsten te organiseren op lokaal niveau en op die manier de inwoners weer te betrekken bij de gemeente.

Door bijvoorbeeld een gekozen burgemeester en een gekozen politiechef. Maar ook door benoemde bestuurders weer te dwingen integer te zijn, door ze ook financieel aansprakelijk te kunnen stellen in geval van aanrekenbare nalatigheid. Dat geldt toch voor ons allemaal, waarom dan niet voor onze bestuurders?

De gemeentes moeten uniforme tarieven krijgen voor alle diensten die op nationaal niveau worden ingevoerd zoals paspoorten en rijbewijzen. Iedere taak die door het Rijk wordt doorgeschoven naar de Gemeente moet gecompenseerd worden.

Bij alle overheden moeten uitingen van religie zowel op personen als op gebouwen niet zichtbaar zijn. Dat geldt voor alle religies. Bovendien is GLP voorstander van een boerka verbod in de openbare ruimte omdat het niet alleen vrouw onterend is maar ook met veiligheidsrisico’s heeft te maken.

GLP vindt dat de wietmarkt kan worden geliberaliseerd, wel met strenge controles en accijnzen net zoals voor alcohol en rookwaren. Dat is goed voor de schatkist en haalt wiet uit de illegaliteit. Tegen illegale wietplantages zal keihard worden opgetreden.

Waar maken zich in Nederland de burgers min of meer echt zorgen over
Natuurlijk om Geld, Werk, Gezondheid, Toekomst.

  • Hoe betaal ik straks mijn rekeningen?
  • Heb ik straks nog voldoende inkomen?
  • Wat gebeurt er als ik morgen mijn baan verlies?

Om op al die vragen antwoord te geven moeten we terug naar de basis. Wat is er belangrijk in het leven?

Wij vinden dat zelfredzaamheid in saamhorigheid de kurk is waar de samenleving op drijft. Niet denken: de overheid lost het wel op, maar: dat lossen we samen op! Daardoor zullen we weer het gevoel van eigenwaarde terug krijgen en elkaar helpen zonder dat daar loketten bij nodig zijn. Kan dat? Ja, dat kan, zoals in een groot deel van onze westerse samenleving is gebleken. Daarom staat GLP voor zelfredzaamheid met de overheid als vangnet. GLP heeft een sterk gevoel voor de samenleving waar dit echt nodig is.

Wat je gemeentelijk kunt regelen, doe je gemeentelijk. Al het andere laat je over aan het landelijk. Bij partijprogramma’s kijk je wat het beste is voor de gemeente. Aangezien elke gemeente weer anders is, kunnen dus onze programma’s verschillen van elkaar. Onze visie blijft hetzelfde. Vandaar dat we een landelijke lokale partij zijn.
Altijd op zoek naar de beste oplossingen!

Denken, durven, doen!

durven-denken-doen

Wij streven naar een sociale en liberale maatschappij waarvan de overheid transparant en democratisch is ingericht. GLP is zowel voor ruimte voor ondernemerschap als voor een goed sociaal vangnet.

Liberaal waar het kan, sociaal waar het moet !

Met elkaar – Voor elkaar

Voor mens, dier, natuur en milieu met een groene en duurzame samenleving. Daarbij kiezen wij vanuit liberaal oogpunt voor geleidelijke maatschappelijke verbeteringen waarbij de nadruk ligt op bescherming en uitbouw van de democratische rechtsstaat, het bevorderen van maatschappelijke samenwerking, duurzame economische ontwikkeling en goed milieubeheer met deugdelijke verantwoording naar de toekomst.
Oog voor een duurzame aanpak en maatschappelijk verantwoord beleid.

De duurzaamheidaanpak van GLP is in twee woorden samen te vatten: Beloon Schoon. GLP kiest voor stimuleren, faciliteren en ontregelen, goedkoper maken van wat duurzaam, schoon en stil is en onderscheidt zich hiermee van de linkse duurzaamheidaanpak. Die wordt namelijk gekenmerkt door duurder maken, extra regels, verbieden en gebieden. GLP
wil laten zien dat verbeteren van milieu en werken aan duurzaamheid ook kan zonder betutteling en beperkingen.

Helder, open, duidelijk, daadkrachtig en eerlijk : GLP

De partij stelt zich als doel om heldere, open, duidelijke, daadkrachtige en eerlijke politiek te bedrijven.

Wij zullen met de juiste aandacht rustig onze partij opbouwen, omdat wij zien dat onze visie een gemis is in de huidige politiek.

GLP is een nieuwe politieke partij in Nederland. GLP brengt mensen samen die een visie en passie delen en vergelijkbare vertrekpunten hebben over politieke keuzes die moeten worden gemaakt. GLP is voorstander van een open discussie en duidelijke en realistische denkbeelden, met als doel invloed uit te oefenen op de richting waarin de samenleving zich ontwikkelt. Denk daarbij aan vraagstukken inzake milieu, water, energie en voedsel. Deze vraagstukken mogen niet worden onderschat en vragen maatregelen met een ingrijpende en langdurig karakter. Ook de erkenning van de individuele en collectief gedrag van de mens (sociaal, economisch, consumptief) is van invloed op die vraagstukken en moet veranderen. Overheid en bedrijfsleven moeten consistent steun bieden aan die gedragsverandering. We moeten de problemen niet overlaten aan de volgende generaties. Zowel economisch als op duurzaamheid. We moeten investeren in sociale en economische ontwikkeling, innovatie en samenwerking.img0002De doelstellingen duurzaamheid en hernieuwbaarheid zijn niet slechts klimaatgerelateerde doelstellingen. Duurzaamheid en hernieuwbaarheid verminderen negatieve invloeden van schaarste. Deze negatieve invloeden zijn van economische, ecologische en maatschappelijke aard. Schaarste is gerelateerd aan grondstoffen, energiebronnen en afvalstofstromen, maar ook aan financiële middelen.

Lokale kennis benutten

doemee1Van een landelijke lokale partij mag en kun je lokale kennis verwachten. Dat geldt zeker voor onze partij. We merken echter dat we een toenemende behoefte hebben aan landgenoten met een extra “bite”. Extra lokale kennis bijvoorbeeld t.a.v. de middenstand; het toerisme; duurzaamheid; financiën; sociale zekerheid; veiligheid; integratie en diversiteit; verkeer en infrastructuur; onderwijs; dier en natuur; milieu; zorg . Met deze medebewoners wil GLP graag in contact komen. Kunt u onze kennis uitbreiden en/of aanvullen, meldt u zich dan s.v.p. aan via ons contactformulier op deze website. Kent u zo iemand? wijs hem/haar dan op onze website.

Voor de inwoners, mét de inwoners

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Een waarheid als een koe! Maar wij praten wel over de toekomst van onze gemeenten en ons land en wij praten ook regelmatig met jongeren. Veel liever willen wij samen met jongeren praten over hun en onze toekomst. Wij roepen jullie dan ook op, om samen met ons dit werk voor de toekomst van onze gemeenten en ons land verder vorm te geven. Je vraagt je misschien af, hoor ik ook bij die groep? Onze doelgroep zijn jongeren uit de gemeente tussen 16 en 27 jaar. Nieuwsgierig? Enthousiast? Neem contact met via Jong Liberaal, of via het contactformulier

Ook mensen uit verschillende gemeenten, die zich aangetrokken voelen tot besturen roepen we nadrukkelijk op om ons te helpen. U bent politiek betrokken en u wilt zich verder ontwikkelen op het bestuurlijke vlak? Of omgekeerd: u hebt bestuurlijke ervaring en die wilt u gebruiken om u binnen een politiek bestuur verder te ontwikkelen? Meldt u zich dan aan, misschien zijn wij ook wel op zoek naar u?

Thema’s

GLP is een partij, die staat voor landelijke en lokale betrokkenheid met een duidelijk groene kleur.

Haar landelijke lokale betrokkenheid vindt zijn oorsprong in een initiatief van burgers in verschillende gemeenten, die niet tevreden waren met “de politiek”. Zij vonden de tijd rijp voor verandering. In plaats van een landelijke en lokale overheid, die wel sprak over en tegen burgers, moest er gesproken worden met burgers. Kortom, in plaats van het oude werd het tijd voor vernieuwing. Op deze wijze kreeg de partij haar naam De landelijke lokale partij GLP.

Zorg voor de natuur in de breedst mogelijke betekenis is daarnaast kenmerkend voor GLP. Zorg voor natuurbescherming en -behoud is tekenend voor haar politieke handelen. Een zorg, die zich ook uit in vele en brede contacten met organisaties, die een zelfde doel nastreven. GLP, dan wel leden van GLP, staat aan de basis van veel initiatieven op het “groene en blauwe terrein”.

Achtergrond

GLP is opgericht in 2015 en werkt en denkt vanuit het Groen liberalisme. Op basis van onze visie brengen onze politici het groen liberalisme in praktijk. Periodiek stellen we verkiezingprogramma’s op, op landelijk en op lokaal niveau.

Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen. Om deze waarden gaat het bij GLP. Ze zijn vastgesteld en uitgewerkt in onze visie. Verder waarderen wij zeer de bescherming van burgervrijheden, een gemengde economie, sociale voorzieningen die individuele ontplooiing mogelijk maken, toegankelijk onderwijs en gezondheidszorg en aandacht voor duurzaamheid, natuur, milieu en dierenwelzijn.

Landelijk – Lokaal

GLP probeert vanuit het lokale landelijk te gaan. Dit wil zeggen, dat wij vinden dat een politieke partij genoeg animo vanuit het land moet hebben om landelijk te kunnen gaan. Je moet namelijk weten wat er in het gehele land zich afspeelt. Daarom is het van groots belang dat onze kieslijst uit zoveel mogelijk kandidaten bestaat die vanuit het gehele land ons gaan vertegenwoordigen. Het landelijk kent één partijprogramma per verkiezing, terwijl het lokaal behoorlijk kan verschillen. Ze zijn wel gebaseerd op onze visie, maar er zijn grote verschillen tussen gemeenten. Een grote stad, waar veel mensen dicht op elkaar wonen, kent andere problemen en daar voeren we uiteraard een ander beleid dan een dunbevolkte plattelandsgemeente die uit een aantal kleine kernen bestaat. In iedere gemeente spelen dus andere aspecten een rol. Voor elke gemeente ziet ons partijprogramma er dus anders uit. Zo sta je uiteindelijk nog dichterbij de burger en dat is precies onze doelstelling. Onze GLP pijlers staan in onze visie. Toch willen wij hier wat dieper op onze liberaal zijn ingaan, zodat u begrijpt hoe en wat precies groen liberalisme inhoudt. Een nieuwe stroming die dankzij GLP nu tot het politiek spectrum is gaan behoren. Wij zien Groen Liberalisme ook wel als het midden van dat politiek spectrum. Zowel aandacht hebben voor het sociaal-liberalisme als wel het conservatief-liberalisme.

Hier enkele voorbeelden hoe GLP het zou willen zien:

Natuurschoon behouden

Geen natuurafbraak meer, maar het bestaande natuurschoon behouden, sterker maken en uitbreiden. Samen met ondernemers en overheid. Een mooie leefomgeving is gezond en draagt bij aan onze levenskwaliteit.

Economische kans

Nederland moet een land worden met een groen hart en een moderne, duurzame agrarische sector die zo min mogelijk leunt op subsidies. Zo creëren we letterlijk en figuurlijk meer ademruimte voor iedereen die hier werkt en woont. Hiermee maken we Nederland aantrekkelijk voor bedrijven om zich hier te vestigen. Zo ontstaan nieuwe kansen voor recreatie, natuur en bedrijvigheid.

Duurzame energie

Fossiele brandstoffen zijn eindig, worden steeds kostbaarder en zijn vervuilend. Duurzame energie is onuitputtelijk, wordt steeds goedkoper en is schoon. De duurzame energiemeter blijft in Nederland echter steken op een beschamende 4%. Dat móet anders.

Wij willen dat in 2020 het aandeel naar 20% is gestegen. Een volledige transitie moet in 2050 zijn gerealiseerd. GLP kiest voor het stimuleren van innovatieve technieken die grootschalig de Nederlandse energieproductie verduurzamen.

GLP moedigt particulieren aan hetzelfde te doen, door bijvoorbeeld decentrale energieopwekking (fiscaal) makkelijker te maken en de duurzame energiesubsidie (SDE+ regeling) te verdubbelen.

Maar wij stellen ook scherpe eisen aan de industrie, zodat ook grootverbruikers vergroenen.

Groene groei

Groene groei is meer dan een abstract ideaal; het biedt ons ook een weg uit de crisis. Als we durven te kiezen voor innovatie, leidt dat niet alleen tot schone productie, maar ook tot economische groei en daarmee werkgelegenheid. Nu al worden banen gecreëerd door het aanleggen van zonnecellen op daken, het kweken van duurzame vis en het omzetten van rioolslib tot kunstmest.

GLP pleit voor een nieuw economisch model, waarin energie en grondstoffen een gesloten cirkel vormen. Waarin niets verloren gaat. Dat begint bij een overheid die vernietiging van potentieel herbruikbare grondstoffen zwaarder belast, maar tegelijkertijd ook producenten, wetenschap en afvalbedrijven bij elkaar brengt.

Groen in de stad

Parken, plantsoenen en speelveldjes zijn cruciaal voor de leefbaarheid van wijken en de gezondheid van mensen. GLP geeft daarom veel ruimte aan groen; niet alleen aan de rand van de stad, maar juist ook daarbinnen.

Dat vraagt om slimme regie over ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld door parkeerplaatsen onder de grond te bouwen.

Natuur

GLP wil het bestaande natuurschoon behouden, sterker maken en verder uitbreiden. Als een van de rijkste landen in de wereld moeten wij laten zien dat het mogelijk is welvarend te zijn, zonder dat natuur en biodiversiteit verder afbrokkelen.

Voor GLP is de vervolmaking van de Ecologische Hoofdstructuur essentieel voor het behoud van ons natuurschoon.

Vergroening belastingstelsel

Onze economie draait grotendeels op fossiele brandstoffen en wegwerpmaterialen. Dat is slecht voor milieu, natuur en klimaat. Ons belastingstelsel zou dit moeten ontmoedigen, maar doet nu vaak het tegenovergestelde. Bijvoorbeeld door de lage elektriciteitsbelasting voor de bedrijven die het meest gebruiken.

GLP streeft naar een duurzamer belastingstelsel, een belasting op CO2-productie, primaire grondstoffen en vervuilende producten in plaats van op werk (inkomstenbelasting). GLP wil dat groen ondernemen, investeren en consumeren eerder loont. Door de prijs van vervuiling door te berekenen, en door groen ondernemen en innovatie te stimuleren.

burgerpartijGLP is een echte burger partij

Een van onze doelen is om de politiek weer dichter bij de burger te brengen.

Door uw stem aan GLP te geven, kunt u er zeker van zijn dat uw stem weer gehoord wordt en meetelt!

 

GLP is een landelijke lokale politieke partij die staat voor een frisse aanpak van de politiek, transparant en dynamisch. De individuele vrijheid van burgers en ondernemers is onmisbaar voor ontplooiing. Maar de vrijheid van de één mag niet zo ver gaan dat anderen hierdoor worden benadeeld. Vrijheid maakt mensen creatief en vindingrijk, en dat is goed voor de verdere ontwikkeling van de maatschappij in het algemeen en die van Nederlanders in het bijzonder.

nieuwepolitiek

De politiek is van de samenleving. Van jou, van mij, van ons. Het is daarom hoog tijd dat de politiek verandert. Het is hoog tijd om de politiek opnieuw vorm te geven, passend in onze maatschappij. In deze tijd willen we dat en kunnen we dat. Op een manier die bij de moderne samenleving past. Met elkaar, voor elkaar.

GLP is een liberale partij met oog voor mens, planeet en verantwoorde 2120economische groei. Wij gaan voor een duurzame en veilige maatschappij waarin we streven naar een gezonde en betaalbare toekomst. Natuurlijk niet alleen in energie, maar ook in de zorg, het onderwijs, de bouw, dierenwelzijn, natuur, milieu en bestuurlijke sectoren.

GLP is een landelijke lokale politieke partij.  De partij is gebaseerd op het groen-liberale gedachtegoed; veel vrijheid en verantwoordelijkheid voor de burger, maar daarnaast wel een overheid die voor deugdelijke basisvoorzieningen zorgt. Daar hoort ook fatsoenlijke ondersteuning bij voor de mensen die dat echt nodig hebben.

De politieke partij GLP – Groen Liberale Partij is opgericht in 2015 met als doel de problemen die Nederland rijk is op te lossen met praktische oplossingen, die zowel groen zijn als liberaal. Er is voorheen geen partij geweest die de goede punten van ‘links’ en ‘rechts’ combineerde.  Die is er nu wel.

 

 

gnd-logo

European Green New Deal

GLP staat achter de European Green New Deal

 

 

natzorgfonds

Nationaal ZorgFonds

De zorg moet er zijn voor een ieder. Wij moeten er voor zorgen dat de zorg betaalbaar blijft voor een ieder.

Meld u nu aan!

Meer openbare toiletten

GLP pleit voor meer openbare toiletten!

Er zijn te weinig publiek toegankelijke toiletten in Nederland. Met de vele steunbetuigingen gaan ze het gesprek aan met winkelketens, horecaondernemingen, hotelketens, bedrijven en overheden. Zo hopen ze dat zij het probleem beter gaan inzien, dat meer retailers zich aanmelden voor dit platform en dat overheden het punt hoger op hun agenda plaatsen.

Lees hier meer erover op hun website en teken de steunbetuiging!

milieunatuurdier

De vijf liberale pijlers

  • Vrijheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Verdraagzaamheid
  • Sociale rechtvaardigheid
  • Gelijkwaardigheid

Vrijheid

Vrijheid van de mens is onmisbaar voor ontplooiing. We bedoelen dan vrijheid op geestelijk, staatkundig en materieel gebied. Deze vrijheid komt ieder mens toe, zonder enige discriminatie.

De vrijheid moet zo groot mogelijk zijn. Er zijn wel grenzen aan persoonlijke vrijheid. De vrijheid van de een mag de vrijheid van de ander niet belemmeren. En we moeten oog hebben voor de belangen van toekomstige generaties.

Verantwoordelijkheid

Vrijheid beleef je alleen wanneer je ook besef hebt van verantwoordelijkheid, vinden liberalen. Een mens moet de gevolgen van zijn daden zelf dragen. Kan een mens zichzelf niet redden, dan moeten we helpen. Maar daardoor mag besef voor verantwoordelijkheid niet verdwijnen. Individuele verantwoordelijkheid vinden we ook een onderdeel van menswaardigheid.

Verdraagzaamheid

Verdraagzaamheid is onlosmakelijk verbonden met vrijheid. De ware vrije mens laat ook anderen vrij. Worden grenzen van het maatschappelijk toelaatbare overschreden? Dan moet de overheid ingrijpen.

Ook is verdraagzaamheid tussen verschillende groepen noodzakelijk. GLP verwerpt de klassenstrijd en de terreur van minderheden of meerderheden. We moeten in gemeenschapsverband kunnen leven. Daardoor leven we met een bepaalde gebondenheid. Deze is echter geen beperking. Het is juist een voorwaarde om de vrijheid van iedereen te verzekeren.

De overheid bepaalt de mate en vorm van deze gebondenheid. Daarbij moet de overheid zo groot mogelijke geestelijke, staatkundige en maatschappelijke vrijheid waarborgen voor iedereen.

Sociale rechtvaardigheid

Sociale rechtvaardigheid moet bevorderd worden. Daarmee schept de overheid gelijke kansen voor iedereen. Eventueel verleent de overheid bijstand.

Niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden. Maar gelijke ontwikkelings- en ontplooiingkansen zijn een liberaal verlangen. GLP wil ongelijkheid zoveel mogelijk opheffen. Het waren de liberalen die begonnen met de bouw van sociale wetgeving.

Gelijkwaardigheid

Mensen zijn niet gelijk. Wel gelijkwaardig. Iedereen heeft recht op ontplooiing. Iedereen heeft recht op vrijheid in geestelijk, staatkundig en materieel opzicht.

Deze rechten zijn ongeacht geestelijke overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of maatschappelijke positie. Discriminatie is uit den boze.

glplijn

Permanente koppeling naar dit artikel: https://groenliberalepartij.nl/landelijk/waarom-glp/

Wat is groen liberalisme

Groen liberalisme , of liberaal milieubewustzijn , is liberalisme dat groene politiek in zijn ideologie omvat . Groene liberalen zijn meestal liberaal over sociale kwesties en “groen” over economische kwesties.  Het liberalisme is het idee van absolute eigendomsrechten moet afwijzen en beperkingen moet accepteren die de vrijheid beperken om de natuur en natuurlijke hulpbronnen te misbruiken. Het verwerpt echter de controle van de bevolkingsgroei en elke controle over de verdeling …