Terug naar JGL

Organiseer een cursus

Je groen-liberale toekomst begint vandaag nog!

organiseerjongliberaal

crususjongliberaalOp deze pagina staat beschreven hoe je een cursus moet organiseren op de afdeling. Per stap wordt verteld wat je moet ondernemen om een cursus goed tot stand te brengen. Stap 0 is echter natuurlijk bepalen welke cursus je wil dat er op de afdeling gegeven wordt.

 

 

 • Stap 1: Vragen cursusleider
 • Stap 2: Regelen locatie
 • Stap 3: Promoten Cursus
 • Stap 4: Afronding Cursus

 

Stap 1: Vragen cursusleider

De leden van JGL wijst een cursusleider aan en die gaat alleen of met anderen een onderwerp behandelen.

Stap 2: Regelen locatie

Kies voor een cursus een rustige locatie, liefst een zaaltje. Het is van belang dat de cursisten goed kunnen luisteren naar de cursusleider en niet onnodig worden afgeleid door luide muziek of andere gasten van een café. Zorg eveneens dat de gevraagde hulpmiddelen beschikbaar zijn. (Een beperkt aantal uitgaven kunnen gedeclareerd worden bij de Landelijk Penningmeester, zie daarvoor de declaratierichtlijnen en het financieel protocol.)

Stap 3: De promotie

Goede promotie is belangrijk, vermeldt daarom in een aankondiging naast de standaardzaken als naam van de activiteit, datum, tijd, plaats en contactpersoon ook zaken als: een korte beschrijving van de inhoud van de cursus, de naam van de cursusleider, wat de doelgroep is van de cursus, de redenen waarom voor deze cursus en opzet is gekozen et cetera. Kortom: maak de uitnodiging naar de leden en geïnteresseerden aantrekkelijk, maar vooral ook realistisch.

Gebruik cursussen zeker ook om ook nieuwe leden te trekken, door een leuke cursus aan geïnteresseerden of bijvoorbeeld scholieren aan te bieden creëer je zo’n kans. De spellen of bijvoorbeeld debating zijn laagdrempelig en worden ook door niet leden als dusdanig gezien. Stuur ook altijd een uitnodiging naar het Algemeen Bestuurslid Opleiding & Training.

Stap 4: Afronding Cursus

Diegene die de cursus leidt krijgt door een bepaald onderwerp meer kennis van zaken. JGL is een partij waar je dingen doet met elkaar en voor elkaar.

Zorg dat je de Cursusleider ook altijd van feedback voorziet. Wat vond je goed en wat kon er beter. Geef andersom de Cursusleider ook de ruimte om te vertellen in hoeverre de samenwerking hem of haar bevallen is. Zo weet jij voor de volgende keer beter hoe je een Cursus moet organiseren.

vaardigheidjongliberaal

Hieronder vindt je een opsomming van alle vaardigheidscursussen die JGL aanbiedt. Daaronder vind je per cursus een beschrijving ervan.

 • Besturen;
 • Communicatie, PR & Redactie;
 • Conflicthantering;
 • Debatteren;
 • Discussietechnieken;
 • Kabinetsformatiespel;
 • Moties schrijven en verdedigen;
 • Onderhandelen;
 • Spreken in het Openbaar.

Inhoud van de Cursussen

 

 • Besturen
De meeste actieve leden van JGL zitten in een bestuur, gaan in een bestuur, hebben in een bestuur gezeten of gaan in een ander bestuur. De vraag is echter wat een bestuur allemaal doet. In de cursus Besturen wordt de deelnemers geleerd wat ze allemaal tegen kunnen komen als bestuurslid van een afdeling en hoe beleid gemaakt kan worden. Via vele oefeningen over onder meer het maken van een leuke activiteitenkalender met een organisatiedraaiboek, het opstellen van een promotie- en ledenwervingsplan  het maken van een begroting met bijbehorend beleidsplan wordt inzicht verkregen in wat besturen in JGL inhoudt. Ook wordt een uiteenzetting gegeven van de gehele organisatie. Waar kun je met welk probleem terecht? Wat doet het hoofdbestuur, de regio en bijvoorbeeld het politiek commissariaat? Natuurlijk gaat de cursus eveneens in op de taakverdeling binnen een bestuur. Vaak zijn er meer functies te verdelen dan personen in het bestuur aanwezig en dat betekent dat sommige functies over de aanwezige bestuursleden verdeeld moeten worden. Kortom: deze cursus is een must voor iedere bestuurder.
 • Communicatie, PR & Redactie
Uniek aan JGL ten opzichte van andere jongerenorganisaties is het politieke aspect. Naast het besturen van de vereniging mengt een JGL afdelingsbestuur zich ook in de lokale politiek. Deze cursus voorkomt dat een nieuw afdelingsbestuur opnieuw het wiel moet uitvinden. Wat leer je in deze cursus? Naast een algemene inleiding wat nieuws is, krijg je informatie over het opstellen van een persbericht, het onderhouden van contacten met de lokale omroepen en welke media je het best kunt benaderen voor welke soort nieuws.
 • Conflicthantering
Conflicten, ze komen overal voor. Soms een conflict met je studiegenoten, een andere keer met je partner, een volgende keer met je bestuursgenoten bij JGL. Zijn ze te vermijden? Vaak. Is dat verstandig? Nee. In deze cursus krijg je de een groot aantal handvatten om conflicten aan te pakken. Daartoe zal eerst verteld worden wat een conflict inhoudt, vervolgens wordt op aangegeven welke rollen je binnen zo’n conflict kan hebben. Tijdens het laatste deel van de cursus zal op interactieve wijze met de deelnemers een conflict ‘gehanteerd’ worden.
 • Debatteren
“Maar noem mij nou eens drie voorbeelden van iets dat u de afgelopen jaren gevraagd heeft aan de mensen in Nederland met de hoogste inkomens… Geeft u mij dan twee voorbeelden… Geeft u mij dan één voorbeeld van iets dat u gevraagd heeftaan de mensen met de allerhoogste inkomens.” Waarschijnlijk herinner je dit moment uit de verkiezingscampagne in 2006 nog wel; Balkenende werd volledig in zijn hemd gezet door PvdA-lijsttrekker Bos. In de cursus Debatteren wordt de deelnemers de Basics van een debat bijgebracht. Zij zullen zelf veel aan de slag gaan met interactieve oefeningen om hun debatvaardigheden te verbeteren. Ook wordt uiteindelijk geoefend met een debat, waarna de deelnemers feedback krijgen van de Cursusleider.
 • Discussietechnieken
Waar draait het in JGL om? Om de politieke discussie! Daarom is het heel belangrijk om te weten hoe je op een goede manier discussie kunt voeren. In de eerste plaats gaat het dan om communicatie. Je wilt je standpunt overbrengen aan de andere deelnemers aan de discussie. Welke communicatietheorieën er bestaan, wordt tijdens de cursus uiteengezet. Ook wordt tijdens de cursus uiteengezet op welke manieren er gediscussieerd kan worden. Hoe kun je de andere deelnemers overtuigen van jouw gelijk? Daar zijn allerlei technieken voor te bedenken. Tijdens de cursus worden deze discussietechnieken uitgebreid toegelicht en aan de hand van diverse oefeningen in de praktijk gebracht. Natuurlijk krijgt de cursist ook inzicht in alle trucs die gebruikt kunnen worden tijdens een discussie om ook met deze middelen het pleit te winnen.
 • Kabinetsformatiespel
Verkiezingen zijn in aantocht! De deelnemers worden in om de kiezersgunst strijdende partijen opgedeeld. Na de uitslag van de verkiezingen nemen zij een aantal zetels in de Tweede Kamer in, waarna het spel om het pluche kan beginnen. De winnaar van het spel is de partij die zoveel mogelijk van zijn programma heeft kunnen realiseren, genormaliseerd naar de relatieve grootte van die partij. Een grote partij die de premier mag leveren maar die grote toegevingen heeft moeten doen wint dus niet. Een kleine partij die veel heeft gerealiseerd kan wel winnen. Zelfs een partij die in de oppositie terecht komt maar wel een grote invloed heeft uitgeoefend op het resultaat kan als winnaar uit de formatie komen. Het is aan de spelleider om te bepalen wie het spel het beste gespeeld heeft.
 • Moties schrijven en verdedigen
Een van de hoogtepunten op elk JGL Congres: de motiewerkgroep. Dat is jouw kans om de mening van JGL bij te schaven. Tal van moties kunnen worden ingediend, bijvoorbeeld over het afzetten van het koningshuis. Ook ludieke moties hebben een plek op het congres, bijvoorbeeld een motie over een oranje stempotlood. Bij deze cursus leer je hoe je een goede motie schrijft, én leer je hoe je jouw motie in debat staande houdt.
 • Onderhandelen
Deze cursus leert je de beginselen van goed onderhandelen. Na verkiezingen op regionaal, provinciaal of landelijk niveau wordt er altijd gewerkt aan coalities. Het belang van goed luisteren, vragen stellen en vertrouwen creëren staat centraal tijdens deze cursus. Hoe behoud ik zoveel mogelijk van mijn standpunten tijdens het onderhandelen? Hoe kan ik de medeonderhandelaars overtuigen? Deze vragen worden beantwoord tijdens de cursus onderhandelen. Onderhandelen is niets meer dan discussie voeren om uiteindelijk een resultaat te boeken. Daarbij moet wel eens water bij de wijn gedaan worden. Om toch zo sterk mogelijk te staan is het handig om de trucs op dit gebied te kennen.
 • Spreken in het Openbaar
Iedereen moet wel eens ergens een verhaal houden waarbij anderen aanwezig zijn. Is het niet tijdens de afdelingsvergaderingen dan is het wel op de trouwerij van familie of kennissen of de afstudeerborrel van je beste vriend. Hoe kun je dan zorgen dat jouw boodschap overkomt en dat mensen niet in slaap vallen terwijl jij je speech houdt? Hoe kun je zorgen dat je een zekere uitstraling hebt, terwijl van binnen de zenuwen gieren? Je leert het tijdens deze cursus.
inhoudelijkjongliberaal

Hieronder vindt je een opsomming van alle inhoudelijke cursussen die JGL aanbiedt. Daaronder vind je per cursus een beschrijving ervan.

 • Europa
 • Gemeentepolitiek
 • Liberalisme
 • Nederlands Staatsbestel
 • Politieke Economie
 • Politieke Stromingen
Inhoud van de Cursussen
 • Europa
Europa is een feit, maar desalniettemin is er veel scepsis over de Europese Unie. Deze scepsis wordt soms veroorzaakt door een gebrek aan kennis over wat de Unie nu precies is. Daarom wordt in de cursus Europa ingegaan op de ontwikkelingen van de EU. Er wordt uiteengezet welke instellingen de Europese Unie kent en wat de bevoegdheden van de verschillende instellingen zijn. ‘Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen de Raad van Europa en de Europese Raad?’ ‘Wat doet de Europese Commissie en waarom is er geen volledige democratische controle door het Europese Parlement mogelijk?’ zijn vragen die onder meer aan de orde komen. De cursist wordt bekend gemaakt met begrippen als intergouvernementeel en communautair. Tevens wordt ingegaan op hoe in Europa besluiten genomen worden en hoe de Europese Unie zich verhoudt tot de lidstaten. Tijdens de cursus is voldoende gelegenheid om met elkaar in discussie te gaan over de EU.
 • Gemeentepolitiek
De gemeente is voor de meeste mensen de kleinste en daarmee dichtstbijzijnde openbare instelling. Het is een onderdeel van ons staatsbestel waarin veel beslissingen worden genomen die invloed hebben op burgers. Hoe zit die gemeente in elkaar? Vaak is dat niet helemaal bekend. De burgemeester kennen we meestal wel, maar de wethouders wordt een probleem, laat staan dat we raadsleden kunnen noemen. Hoe verhouden deze organen zich tot elkaar en wat zijn hun bevoegdheden? Op welke terreinen mag de gemeente besluiten nemen en waar dient zij hogere regelingen uit te voeren? Deze vragen komen aan de orde tijdens de cursus Gemeentepolitiek. Zoals over vele onderdelen van ons staatsbestel is ook over de inrichting van de gemeente een flinke discussie te voeren. Daarvoor zal tijdens de cursus alle ruimte zijn.
 • Liberalisme
De cursus Liberalisme is een uitstekende kennismaking met het liberale gedachtengoed. Op interactieve wijze maken de deelnemers kennis met de belangrijkste waarden van het liberalisme. Wat zijn deze, welke zijn het belangrijkst, hoe verhouden zij zich tot elkaar? Ook zullen zij ontdekken wat voor liberaal zij zelf zijn, door middel van een discussie over de verschillende liberale theorieën: sociaal-liberalisme, klassiek-liberalisme, conservatief-liberalisme, libertarisme en uiteraard het groen-liberalisme. Deze cursus is een garantie voor een discussie op het scherpst van de snede.
 • Nederlands Staatsbestel
Ogenschijnlijk lijkt de cursus uit saaie onderwerpen te bestaan. Niets is echter minder waar. In deze cursus wordt kennisgemaakt met de inrichting van de Nederlandse staat. Nadat uiteengezet is wat een staat precies is, wordt ingegaan op de Trias Politica en hoe zij in Nederland heeft vorm gekregen. Ook wordt tijdens de cursus ingegaan op enkele belangrijke begrippen van ons staatsbestel zoals de gedecentraliseerde eenheidsstaat, de constitutionele monarchie en de drie bestuurslagen die Nederland rijk is. Een ander zeer belangrijk aspect in de cursus is de uiteenzetting van de instellingen die ons staatsbestel heeft. ‘Wat doet de Staten-Generaal?’, ‘Wat is een politieke partij?’, ‘Wat is het verschil tussen regering en kabinet?’ en meer van dergelijke vragen komen daarbij aan de orde. Voor de meer gevorderde cursisten kan er vervolgens ingegaan worden op ons wetgevingsproces en de verhouding tot de Europese Unie. Vooral aan de hand van discussie wordt de cursist een beeld gegeven van het Nederlandse staatsbestel. In het vervolgtraject kan goed gebruikt worden gemaakt van externe kennisverwerving. Net zoals dat een afdelingsbestuurder de structuur van JGL moet kennen, kan geen politicus aan de slag zonder tot in de puntjes te weten hoe ons staatsbestel in elkaar zit.
 • Politieke Economie
Welke invloed heeft politiek op de economie en welke invloed heeft economie op de politiek? In deze cursus wordt uiteengezet wat het verschil is tussen markteconomie en planeconomie en de variaties die daartussen in liggen. Vragen als ‘In welke mate is in Nederland sprake van planeconomie dan wel markteconomie?’ ‘Welke instrumenten heeft een overheid om invloed uit te oefenen op de economische orde?’ ‘Welke vormen van werkloosheid zijn er en welke middelen zijn er om de werkloosheid aan te pakken?’ Ook wordt tijdens de cursus ingegaan op het begrip collectieve sector. Vele praktijkvoorbeelden en discussiepunten maken de cursus zeer interessant voor iedereen die iets wil weten over de relatie politiek en economie.
 • Politieke Stromingen
Zoveel partijen er zijn, zoveel politieke stromingen bestaan er en misschien nog wel meer. In deze cursus maken de deelnemers kennis met de verschillende politieke stromingen die in Nederland zijn vertegenwoordigd. Iemand van JGL krijgt een goed beeld van wat het verschil is tussen onder meer liberalisme, sociaal-democratie en christen-democratie. Tijdens de cursus worden de grondbeginselen van de verschillende politieke stromingen uiteengezet. Tevens worden de stromingen in historisch perspectief geplaatst en wordt duidelijk hoe de verschillende stromingen in de huidige politieke partijen tot uitdrukking gebracht worden. Tijdens de cursus wordt ook telkens een vertaalslag gemaakt naar de actuele politiek. Aan de hand van een actuele probleemstelling kan dan bijvoorbeeld gekeken worden op welke manier de verschillende stromingen tot een oplossing komen. Ook tijdens deze cursus zal er veel ruimte voor discussie zijn.
JGL – De jongerenorganisatie van GLP

Permanente koppeling naar dit artikel: https://groenliberalepartij.nl/jong-liberaal/organiseer-een-cursus/