GLP wil ouderen weer een plek geven

metzorgomgeven

De landelijke lokale partij GLP is er voor jong en oud. We zien in onze samenleving dat ouderen steeds meer in een isolement raken, terwijl inmiddels 50% van onze bevolking ouder is dan 45 jaar.  Deze groep ouderen neemt in aantal sterk toe. Ze zijn dus een sterk vertegenwoordigde groep in onze samenleving. Betrek deze groep dan ook bij onze samenleving. Een ieder wordt ouder en een ieder wil een mooie vooruitzicht hebben op hun oude dag.

Vooral ouderen zijn bang als er ‘s avonds nog wordt aangebeld. Daarnaast schieten de sociale voorzieningen in ons land echt tekort, met name als het gaat om de zieken- en bejaardenzorg. Door al deze punten maken we ons ernstig zorgen over de nog te komen bezuinigingen.

loesjegeraniumsOuderen – weg achter die geraniums

Het zit GLP heel hoog dat verschillende buurthuizen zijn gesloten. We willen die weer toegankelijk maken, met name voor oudere mensen. We vinden dat deze mensen een plek moeten hebben om hun kaartspelletje of een potje biljart te spelen, in plaats van dat ze verplicht de hele dag binnen zitten.

Enkele punten:

 • Vanwege de snel toenemende verzilvering (vroeger noemden we dat vergrijzing) moet de woningmarkt aangepast worden voor de toekomstige generaties senioren. Betaalbaarheid staat voorop.
 • Het zo lang mogelijk zelfstandig wonen staat voor ouderen centraal (levensbestendig).
 • Senioren moeten directe inbreng hebben met hun woonwensen. Zowel bij nieuwbouw als verbouw.
 • De zorg moet menselijk en betaalbaar zijn. Daarom moeten vrijwilligers en mantelzorgers beter ondersteund worden.
 • Wij willen dat er een heroverweging komt van het WMO-beleid, en de inzet van WMO-gelden. Deze dienen beoordeeld te worden op effectiviteit en doelmatigheid.
 • Wij vinden dat de ouderenzorg in de komende raadsperiode extra aandacht verdient; knelpunten die worden aangedragen door ouderenorganisaties dienen we serieus te nemen. Gezamenlijk oplossingen zoeken, en waar nodig uitvoeren is ons motto.
 • Ouderen zo dicht mogelijk bij hun familie laat wonen. Het liefst in dezelfde wijk. Natuurlijk alleen als beide partijen dit willen. Indien een van hen nog niet woonachtig is in die stad, dient men hier voorrang voor te krijgen.
 • Daarnaast dient er extra aandacht te zijn voor mindervaliden en gehandicapten. Vooral met het oog op de toegankelijkheid van openbare ruimten.
 • Verspilling van hulpmiddelen voor ouderen, mindervaliden en gehandicapten moet worden bestreden.
 • Beter zorgbeleid in ons land, meer handen aan het bed.
 • WMO- aanvragen niet telefonisch afdoen, maar cliënten bezoeken.
 • Laat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen buurt of wijk wonen.

glplijn

Permanente koppeling naar dit artikel: https://groenliberalepartij.nl/glp-wil-ouderen-weer-een-plek-geven/

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De tijdslimiet is verstreken. Kies een andere beveiligingsvraag.