GLP steunt het referendum van GeenPeil

referenda

De petitie GeenPeil heeft genoeg geldige handtekeningen opgehaald. Er komt nu een referendum over een verdrag tussen de EU en Oekraïne. Waar gaat het over en heeft zo’n referendum kans van slagen?

1. Wat is een associatieverdrag?
Associatie-overeenkomsten zijn bindende afspraken die de Europese Unie met andere landen sluit. De overeenkomst is gericht op verregaande samenwerking tussen de EU en het betreffende land. Zo’n verdrag wordt meestal gezien als een voorportaal tot een lidmaatschap van de Europese Unie. We hebben zulke overeenkomsten al met landen als Macedonië (sinds 2004), Servië en Albanië.

Een associatie-overeenkomst is gericht op economische samenwerking. Zo moeten partijen import- en exporttarieven en quota afbouwen. Maar economie is al snel ook politiek. In het verdrag worden ‘gemeenschappelijke waarden’ geformuleerd en moet Oekraïne zijn rechtsstaat en democratie versterken en de mensenrechten beter respecteren. Er zitten ook elementen van ontwikkelingssamenwerking in de overeenkomst. Zo staat er dat ‘Oekraïne in aanmerking komt voor financiële bijstand via de relevante EU-mechanismen en -instrumenten voor financiering’. Het land staat er financieel beroerd voor en torst een staatsschuld van 70 miljard met zich mee. Het gaat overigens niet alleen om Oekraïne, we hebben ook met Moldavië en Georgië zo’n verdrag

2. Waar staan we nu met dat associatieverdrag?
Het Verdrag is in juni 2014 ondertekend door de Europese Unie en Oekraïne. Maar het is een akkoord waar niet alleen de EU over gaat. De lidstaten moeten het in hun parlementen óók goedkeuren. Dat heet een ‘gemengd akkoord’. In Nederland is dat al gebeurd.

Afgelopen juli stemde de Eerste Kamer in met het associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne. De Tweede Kamer deed dat al eerder. Vrijwel alle lidstaten hebben de overeenkomst reeds goedgekeurd. Het verdrag moet op 1 januari 2016 in werking treden.

3. Waarom wil GeenStijl niet dat het verdrag er komt?
Op GeenStijl staat: “Omdat de EU volstrekt ondemocratisch is. In Brussel luistert niemand naar de kiezer. We willen een referendum afdwingen om een signaal te laten horen.”

GeenStijl vindt dat de burger meer betrokken moet worden bij beslissingen waarbij de EU wordt uitgebreid. (Dit verdrag is overigens formeel geen uitbreiding, maar wordt wel gezien als een opmaat naar een volledig lidmaatschap van de EU.)

In Denemarken heeft de regering afgelopen vrijdag besloten de burger meer te betrekken bij dit soort vraagstukken. In december wordt er een referendum gehouden over een uitbreiding van het EU-verdrag. De Deense regering wil nauwer samenwerken met de EU op het gebied van justitie en politie, maar legt die uiteindelijke beslissing dus wel neer bij de Deense burger.

4. Hebben ze een punt?
Ja en nee. Het is te makkelijk om te zeggen dat Brussel ons dit verdrag door de strot geduwd heeft. Er is over de overeenkomst uitgebreid gedebatteerd in het parlement en het verdrag is met meerderheid van stemmen aangenomen. In de Tweede Kamer stemden onder andere VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks de ChristenUnie en de SGP voor. In de Eerste Kamer zagen we hetzelfde patroon, alleen PVV, SP en Partij voor de Dieren stemden tegen.

5. Luistert het kabinet naar de uitslag van het referendum?
Dat is moeilijk te zeggen. Het is voor het eerst dat er wordt geprobeerd zo’n referendum op te zetten. Sinds 1 juli is de Wet Raadgevend Refendum (Wrr) van kracht geworden die burgers de mogelijkheid geeft om een referendum aan te vragen over wetten of verdragen die al aangenomen zijn.

Het wordt hoe dan ook spannend. Het kabinet van VVD en PvdA moet dan nóg een keer naar het verdrag kijken. En wat doen ze dan? Blijven ze bij de meerderheid in de Tweede Kamer en blijft het associatieverdrag van kracht? Of laten ze de directe stem van de burger meewegen en draaien ze het verdrag terug?

De regering kan de uitslag naast zich neer leggen: die is niet bindend en moet gezien worden als een advies. Toch wordt het politiek een lastig verhaal als de uitspraak van een grote groep burgers gegeneerd wordt.

6. Waarom is GLP tegen dit verdrag

  • Er nu makkelijker goedkope arbeidskrachten naar Nederland kunnen komen als de mensen uit Oekraïne, Georgië en Moldavië op termijn visumvrij kunnen reizen.
  • In deze landen helemaal geen controle meer hebben over wat er precies gebeurt op hun eigen grondgebied. Dan wordt het heel lastig hervormingen door te voeren en mensenrechten na te leven. “Associatieverdragen sluit je met landen waarmee je je wilt associëren”,
  • We zijn tegen verdere uitbreiding van de EU. We zien liever dat Nederland alleen gaat samenwerken met landen waar ze een economische verbintenis mee hebben. Dit zijn landen die voor 1981 lid waren van de EEG. Landen zoals België, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Denemarken, Verenigd Koninkrijk. Deze landen zou je kunnen aanvullen met Finland, Zweden en Oostenrijk.

Het referendum van GeenPeil over het samenwerkingsverdrag met Oekraïne wordt gehouden op woensdag 6 april volgend jaar. We hopen uiteraard dat zoveel mogelijk mensen zullen gaan stemmen!

Hoe denkt GLP over een referendum:

GLP is voor democratische vernieuwing en voor het betrekken van mensen bij de besluitvorming van de overheid. Referenda mogen alleen niet door politici gebruikt worden om te voorkomen dat zij moeten doen waarvoor zij gekozen zijn: het volk vertegenwoordigen en besluiten nemen. GLP is dus tegen referenda die door de regering zelf ‘van bovenaf’ uitgeschreven worden. Eerst moet het parlement kiezen, daarna kunnen kiezers dat, als zij willen, corrigeren. Daarom wil GLP dat mensen de mogelijkheid hebben om zelf (‘van onderop’) een referendum te organiseren en is daarom voorstander van het bindend correctief referendum.

Het raadgevend referendum: Nederlanders geven advies

Om een verzoek tot een raadgevend referendum in te dienen zijn 10.000 handtekeningen nodig. Om vervolgens het referendum te laten plaatsvinden zijn 300.000 steunbetuigingen nodig. De uitslag is raadgevend, het is uiteindelijk aan het parlement om te bepalen of zij een afwijzend oordeel overneemt, wel moet er tenminste 30% van de kiesgerechtigden een stem uitgebracht hebben.

Het correctief referendum: De democratische noodrem

GL is ook voorstander van om een bindend referendum te houden. De uitslag van het referendum is bindend en de uitslag moet dus worden overgenomen door het parlement. Dit bindende referendum geeft burgers de mogelijkheid de overheid te corrigeren. GLP wil dit doen met 500.000 handtekeningen.

glplijn

Permanente koppeling naar dit artikel: https://groenliberalepartij.nl/glp-steunt-het-referendum-van-geenpeil/

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De tijdslimiet is verstreken. Kies een andere beveiligingsvraag.