Home

landelijksoclibWij heten u van harte welkom op de website van de landelijke lokale partij GLP – Groen Liberale Partij. Op onze website kunt u informatie vinden over onze partij, onze standpunten en onze mensen. Wilt u meer weten, aarzel niet om met ons contact op te nemen en wij maken graag kennis met u en vertellen u meer over onze activiteiten en standpunten.

Doet u mee om de politiek te veranderen? Of blijft u klagen?

De politieke partij GLP – Groen Liberale Partij is opgericht in 2015 met als doel de problemen die Nederland rijk is op te lossen met praktische oplossingen, die zowel groen zijn als liberaal. Er is voorheen geen partij geweest die de goede punten van ‘links’ en ‘rechts’ combineerde.  Die is er nu wel.


standpuntoverheid

Democratie en openheid van bestuur

 • Opheffen van onnodige bestuurslagen, zoals bij de provincies.Tevens kijken of het aantal ambtenaren nog noodzakelijk is voor het aantal taken.
 • De Eerste Kamer moet zich alleen richten om de wetten te controleren en te beoordelen van de Tweede Kamer.
 • Neutrale overheid. Dit houdt ook in dat religieuze uitingen niet gewenst zijn in openbare gebouwen. Tevens moet hier Nederlands gesproken worden.
 • Er komen landelijk vastgestelde tarieven voor bepaalde gemeentelijke diensten zoals paspoorten en rijbewijzen.
 • Alle overheidsinstanties dienen goed bereikbaar te zijn voor alle Nederlanders, ook doven en slechthorenden. Er zullen maatregelen komen waarbij op gepaste wijze gecommuniceerd kan worden waaronder email en sms.
 • De minister-president en burgemeester worden door het volk gekozen.
 • Europa moet niet alle taken van de Nederlandse overheid overnemen. Ook moet Nederland zeggenschap houden over bepaalde regelgeving. Op de regels binnen Europa moet strenger toezicht gehouden worden.
 • GLP is voorstander van een adviserende – en een bindend referendum.

Lees meer

standpunteconomie

Economie

 • Houden aan de 3% norm van het stabiliteitspact van de EU. Verder willen wij onderzoeken of het voor ons en Europa voordelig is om verder te gaan als monetaire unie met alleen de rijkere landen  (de voormalige EEG voor 1981). Deze landen zijn economische beter op elkaar afgestemd.
 • Er moet een pensioenopbouw komen voor ZZP-ers en een WW mogelijkheid voor ZZP-ers met een goedkopere verzekering en wel op basis van vrije keuze. Zij worden hiertoe niet verplicht.
 • Europa niet verder uitbreiden. Eerst de orde op zaken stellen in Europa en in de landen die toe willen treden.
 • Vereenvoudiging belastingstelsel. GLP wil invoering van een vlaktaks van 23%. Één belastingtarief voor iedereen.
 • Overheid moet zoveel mogelijk duurzaam aanbesteden en ondernemen.
 • Nederlands bedrijfsleven moet een sterkere positie afdwingen in de wereld-economie, door zich onder andere meer toe te leggen op innovatie.
 • Economische banden versterken met de BRIC-landen.
 • De huren in de sociale huursector mogen op basis van de huursombenadering geleidelijk, met jaarlijks 2% boven inflatie, verhoogd worden tot een huurniveau waarbij er een reële verhouding is tussen prijs, kwaliteit en vraag. We noemen dit kortheidshalve het marktconforme niveau. Voorlopig gaan we ervan uit dat dit gedurende de transitie op 4,5% van de WOZ ligt.
 •  De hypotheekrenteaftrek wordt over een periode van 30 jaar geleidelijk afgebouwd tot 30% in 2035.
 • De overdrachtsbelasting wordt afgeschaft.
 • Ter compensatie van de woonlastenstijging die optreedt door deze maatregelen op zowel de huur- als
  de koopmarkt wordt de inkomstenbelasting verlaagd.
 • Voor mensen die financieel niet in staat zijn zelfstandig in woonruimte te voorzien, komt er een
  woontoeslag. Deze geldt zowel voor huur als koop, ter vervanging van de huurtoeslag en
  hypotheekrenteaftrek.

Lees meer

standpuntsocialezekerheid

Sociale zekerheid

 • Sociale woningbouw moet meer aandacht krijgen. Als de vraag naar woningen niet kan worden opgevangen door de markt, moeten gemeenten ervoor zorgen, dat een ieder een goede en betaalbare (gebaseerd op inkomen) woning krijgt.
 • Voor iedere student moet er een betaalbare studentenwoning beschikbaar zijn.
 • Iedere Nederlander heeft recht op voeding, kleding, huisvesting, water en verwarming.
 • Mensen die niet kunnen werken, omdat ze oud, gehandicapt of ziek zijn of een aantoonbare zorgplicht hebben, krijgen een uitkering. Mensen die niet willen werken moeten zwaar gekort worden.
 • We zijn voor een Belastingvrijstelling, maar tegen een basisinkomen.
 • Pensioenen onder nationaal toezicht.
 • Werken moet altijd lonend zijn.

Lees meer

standpuntonderwijs

Onderwijs

 • Aanbod van opleidingen en vraag van bedrijfsleven met elkaar in overeenstemming brengen.
 • Het kind moet meer individuele aandacht krijgen. Er moeten daarom kleinere klassen komen op scholen.
 •  De school moet een veilige haven zijn voor een ieder.
 • Behoud bijzonder onderwijs, maar zeer strenge waarborgen op kwaliteit.
 • Universiteit en hogescholen voor een ieder toegankelijk houden. Ook in financieel opzicht.
 • Alleen openbaar onderwijs.
 • Beter salaris voor het onderwijspersoneel.
 • Ouders die kunnen bijdragen aan het onderwijs van hun kind, verplicht stellen om mee te betalen.
 • De docent moet weer gerespecteerd worden, door zowel de leerling als door de maatschappij.
 • Onderwijs moet op maat wordt geboden aan élk kind, en waar volop tijd en ruimte bestaat voor creatieve vakken én voor persoonlijke ontwikkeling.
 • Makkelijker maken om afscheid te nemen van niet-presterende leerkrachten; ook om ervoor te zorgen dat scholen weer vaste contracten aan docenten durven aan te bieden.
 • De lesuren moeten terug naar een maximum van 960 uur per jaar om beter onderwijs te garanderen.
 • Herinvoeren basisbeurs voor studenten.
 • Investeren in vakkundige docenten, vakken voor de toekomst en betere studiemateriaal.
 • Landelijke, centrale toetsing aan het eind van elke HBO-opleiding.

Lees meer

standpuntzorg

Zorg

 • De taken van de WMO moet weer bij het landelijk komen te liggen.
 • De problemen in de jeugdzorg met spoed moeten worden aangepakt. De geplande bezuinigingen en bijbehorende transitie van de jeugdzorg van provincies naar gemeenten moeten worden teruggedraaid.
 • Gezondheidszorg betaalbaar houden. Schaf de zorgverzekeraars af en zet één Nationaal Zorgfonds op. En zonder eigen risico.
 • Een verbintenis aangaan met de toenmalige EEG (voor 1981) om sterkere afspraken te maken over de zorg. Bijvoorbeeld op medicijnen. Zo kan er goedkopere afspraken worden gemaakt met de fabrikant, omdat je nu groter in kan kopen en je sterker staat in de prijsonderhandeling.
 • Wat zorg betreft moet de overheid weer maatwerk gaan leveren.
 • Medisch beroepsgeheim behouden.
  Verzekeraars en overheid krijgen nooit toegang tot de inhoud van het patiëntendossier.
 •  De huidige adoptieprocedures moeten korter en efficiënter.
 • Euthanasie moet mogelijk blijven.
 • Het verouderde pensioenstelsel wordt vervangen door een systeem met keuzevrijheid en zeggenschap over het eigen pensioen. (Dat immers uitgesteld loon is).
 • Preventie in de zorg is goed, maar mensen maken zelf hun keuze.
 • Ouderenzorg moet beter. Ouderen moeten niet het idee krijgen dat ze verstoten zijn door de maatschappij.
 • Stimuleren van mantelzorg. Hierdoor kunnen mensen zolang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen en leven.
 • De pensioenleeftijd moet geleidelijk verhoogd worden en niet hoger worden dan 67. Voor mensen die een zwaar beroep hebben, kan eventueel een uitzondering worden gemaakt. Mensen moeten nog wel kunnen genieten van hun welverdiende rust.

Lees meer

standpuntveiligheid

Veiligheid

 • Meer blauw op straat. Er moeten meer bureaus s’nachts open zijn om de veiligheid te verbeteren.
 • Geweld tegen dienstverleners moet zwaarder bestraft worden.
 • Meer aandacht voor slachtoffers.
 • Gevangenissen soberder.
 • De straffen in Nederland zijn te licht. Deze moeten zwaarder.
 • Gevangenisstraffen moeten volledig worden uitgezeten; van strafvermindering kan geen sprake zijn.
 • Geen gedoogbeleid.
 • Internet vrij van censuur.
 • Legalisering softdrugs. Er moet strenger toezicht komen en er mogen geen coffeeshops geplaatst worden in woonwijken, centra en in de buurt van scholen.
 • Aangiften moeten door de politie serieus genomen worden.
 • Aan het gezag van politie mag niet getornd worden.
 • Politie moet zich minder met administratieve handelingen bezighouden en meer met de daadwerkelijke politietaken.
 • Openbaar vervoer veiliger maken.
 • Zelfverdediging als gerespecteerd recht.
 • Defensie op peil houden. Missies naar het buitenland die breed ondersteund worden, moeten ook door meerdere landen worden uitgevoerd.
 • Kraken moet verboden blijven.
 • De rechterlijke macht moet onafhankelijk blijven van de politiek en pers. Dit betekent echter niet dat alles gerechtvaardigd is.
 • Wij zijn voor totale persvrijheid.
 • Wij zijn tegen de doodstraf.
 • GLP vindt het een groot goed dat mensen mogen zeggen wat ze willen en heeft vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staan. Oproepen tot haat en geweld zijn strafbaar. Kritiek op religies hoort verder bij een vrije democratische samenleving. Als mensen het idee hebben dat ze hierdoor beledigd worden, hebben zij de
  mogelijkheid op toetsing bij de rechter.

Lees meer

standpuntinfrastructuur

Verkeer en infrastructuur

 • Openbaar vervoer moet gestimuleerd worden door het beter en goedkoper te maken.
 • Veilig en goed openbaar vervoer.
 • In alle treinen moet een toilet aanwezig zijn.
 • Thuiswerken zoveel mogelijk bevorderen.
 • Gebruik van duurzame auto’s stimuleren.
 • We vinden dat er al genoeg asfalt in Nederland aanwezig is. De infrastructuur van bestaande wegen moet echter wel verbeteren.
 • Mensen boven de 60, gehandicapten en alle studenten in Nederland (die nu gebruik maken van de OV-studentenkaart) moeten gratis kunnen reizen.
 • Vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor moet aan zwaardere eisen voldoen.

Lees meer

standpuntintegratie

Integratie en diversiteit

 • Iedereen in Nederland mag trouwen, ongeacht geslacht.
 • Kansarmen moeten gestimuleerd worden door de overheid.
 • Arbeidsmigratie is tijdelijk.
 • Kinderbijslag alleen nog verstrekken aan mensen die in Nederland werken en wonen.
 • Kinderbijslag verhogen en alleen nog verstrekken tot en met het tweede kind.
 • Vluchtelingen krijgen een tijdelijk visum. Ze kunnen in Nederland verblijven zolang de situatie in hun eigen land niet veilig is.
 • Uitgeprocedeerde asielzoekers die langer dan 5 jaar door Nederland zwerven krijgen van ons een generaal pardon. Het is voor ons onmenselijk om mensen zo te behandelen.
 • Vluchtelingen die in hun eigen regio kunnen worden opgevangen, moeten zoveel mogelijk daar blijven. Dit is voor beide partijen het gunstigste.
 • Iedereen (ongeacht geslacht, leeftijd, seksuele voorkeur, ras etc.) moet dezelfde behandeling krijgen.
 • Besnijdenis verbieden in de wet.
 • Gezichts-bedekkende kleding wordt in het openbaar verboden. Iedereen moet herkenbaar zijn, ook vanwege de criminaliteit.
 • De Nederlandse normen en waarden moeten leidend zijn en blijven.
 • Nieuwkomers moeten een test afleggen en de Nederlandse taal leren in hun eigen land. Tevens betalen ze hier zelf voor.
 • Geen 5 jaar Nederlander? Geen recht op een uitkering.
 • Gezinshereniging alleen als diegene die hier woont Nederlander is en geldt alleen voor echtgenoten en minderjarige kinderen.

Lees meer

standpuntmilieu

Milieu

 • Vermindering energiegebruik en bovendien gebruik van schonere bronnen stimuleren.
 • Eigen keuze in energiebeleid van burger en bedrijfsleven. De vervuiler betaald.
 • Belastingstelsel vergroenen.
 • Geen nieuwe kolencentrales.
 • We zijn tegenstander van kernenergie.
 • De overheid moet duurzaam aanbesteden en ondernemen.
 • Het ronddrijvend plastic in zeeën opruimen en voorkomen.
 • Er moeten openbare toiletten in stadscentra komen.
 • Om de 50 meter moet er in de stadscentra een vuilnisbak aanwezig zijn.
 • Onafhankelijk worden van Rusland en islamitische landen wat betreft olie en gas.
 • Vervuiling van het milieu in het algemeen moet zwaar bestraft worden.
 • Stimuleren van schoon openbaar vervoer.
 • Stimuleren van zon-, water- en windenergie.
 • Het moet voor de burger makkelijker worden om een elektrische auto aan te schaffen en te gebruiken.
 • Duurzaam bouwen bevorderen.
 • Schoon drinkwater is een prioriteit.
 • De waterschappen blijven belangrijk. We zijn voor zuinig en efficiënt waterbeheer.
 • Er moet kritisch gekeken worden naar mestoverschot en er moeten oplossingen voor gevonden worden.
 • Op groene stroom subsidie geven.
 • Uitstoot van ammoniak moet zoveel mogelijk aan banden worden gelegd.

Lees meer

standpuntdiernatuur

Dier en natuur

 • Bescherming natuurgebieden, ecosystemen en beschermde diersoorten.
 • Handel in exotische dieren aan banden leggen en daarnaast de in- en uitvoer verbieden van producten die van beschermde diersoorten (en van dieren die op de lijst staan om bedreigd te worden) gemaakt zijn.
 • Verbinden van natuurgebieden.
 • Bestraffen van verwaarlozing en mishandeling dieren. (Er moet een wet komen die er voor zorgt dat een dier gezien wordt als een levend wezen en niet meer als een ding).
 • Strikte welzijnsnormen voor het houden van landbouwdieren. Lange veetransporten behoren tot het verleden. Bovendien moeten stalbranden zoveel mogelijk voorkomen worden (door bijvoorbeeld een brandkeurmerk voor stallen verplicht stellen).
 • Dieronvriendelijke ingrepen zoals onverdoofd castreren van varkens zullen nooit meer toegestaan worden.
 • Btw-tarief verlagen op medische zorg voor huisdieren.
 • Slachten van dieren moet op een manier gebeuren, zodat het dier er weinig last van ondervindt.
 • Extra steun biologische landbouwsector. Daarnaast moet er meer onderzoek gedaan worden naar alternatieven voor dierproeven.
 • Noodhulp voor dieren beter regelen.
 • Zware straffen voor dierenmishandelaars.
 • Dierenrechten in de grondwet.
 • Mensen die niet goed omgaan met dieren moeten volgens de wet een verbod krijgen op het houden van dieren.
 • Verbieden van plezier-, druk- en drijfjacht.
 • Particulieren mogen alleen op diervriendelijke manier vissen.
 • Op beschermde vissoorten mag niet meer gevist worden. Tevens moet er naar een oplossing worden gezocht voor de bijvangst en overbevissing.
 • Dieren moeten zoveel mogelijk hun natuurlijke behoefte kunnen uitvoeren.
 • De natuurgebieden moeten door particulieren zoveel mogelijk met rust gelaten worden.
 • De bijensterfte tegengaan.
 • Alleen bomen die ziek zijn mogen worden gekapt.
 • Ecologische beperkingen ten gunste van toekomstige generaties.

Lees meer

standpuntoverige

Overige

 • Er moet onderzocht worden of ontwikkelingshulp wel in de juiste handen terecht komt en of het wel zinvol is.
 • Vakbonden moeten neutraler worden. Tevens moet er gereorganiseerd worden.
 • Bescherming van monumenten, architectuur en dorpsgezichten.
 • Wij stimuleren topsport, maar vinden dat men het zelf kan bekostigen door sponsoring.

Lees meer

 


 

stempotlood

Ons motto: Meer democratie – Minder bureaucratie

Laat uw STEM horen, bel of mail ons gerust, we zijn er voor U!

Wij praten met U  in plaats van over U

Waarom moeilijk doen als het samen kan

 

Steun GLP

lidwordenorange

Denk mee, praat mee en doe mee!

Voor maar €10,00 per jaar 

lid10euro

 

 • Heeft u invloed op ons programma.
 • Praat u actief mee over standpunten.
 • Ontvangt u onze nieuwsbrief.
 • Neemt u deel aan activiteiten en congressen.

Maar bovenal steunt u ons in al onze campagnes.

meld-je-nu-aan-button

wordlidbutton worddonateurbutton wordvrijwilligerbutton

Een Boog van het Lint bond een Knoop met Twee Heldere en Mooie oranje Gerbera Daisies vast

IDEEËN ? MAIL OF SCHRIJF ONS !

Voor al uw ideeën, vragen etc, kunt u ons altijd mailen op info@groenliberalepartij.nl of schrijven naar ons

Postadres: 
GLP – Groen Liberale Partij
Tonijnstraat 14
1317 NC Almere

 

KvK nr.: 55531865
Bankrekeningnr.:  NL51 INGB 0008 3135 54 t.n.v. GLP
Officieel opgericht op: 05-03-2015

groenliberaleDe GLP streeft naar natuur- en milieubehoud en een sociaal-liberaal beleid. Tevens is de partij eurosceptisch. De partij ziet zich als een centrumpartij.

wijzijner

glplijn

Permanente koppeling naar dit artikel: https://groenliberalepartij.nl/

Kappen met kappen: helaas tegen de essentakziekte is niets te doen

De schimmelziekte heeft volgens Staatsbosbeheer al zo’n 80 procent van alle essen in Nederland aangetast. Een zieke es is te herkennen aan de bruine, verdorde bladeren. Ook ontstaan er grote scheuren in de stam en in de takken. Het is echt een wond in de tak van de boom. De boosdoeners zijn piepkleine, gelige paddenstoeltjes die …

Meer lezen

De Oostvaardersplassen kleuren rood van het bloed straks

Haal de grote grazers weg uit de Oostvaardersplassen en maak er een toegankelijk moerasgebied van. Dat adviseert emeritus hoogleraar Frank Berendse. Hij heeft de ontwikkelingen vanaf het begin af aan gevolgd, en vindt nu dat het experiment met de grote grazers is mislukt. “De droom van een parkachtig landschap is niet uitgekomen. Het droge deel is …

Meer lezen

Stem 21 maart tegen de ‘Sleepwet’ referendum

Op 21 maart, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, is ook het referendum voor de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Het gaat om een raadgevend referendum over de nieuwe wet, die in principe op 1 mei in moet gaan. Dat wil zeggen dat de uitkomst een advies is en niet bindend. Regering en parlement …

Meer lezen

GLP dacht mee over het nieuwe regeerakkoord

Wij hebben de VVD, CDA, D’66 en de ChristenUnie gevraagd om ook iets te  doen aan schuldhulpverlening en incassobureau’s. We kunnen langs de kant blijven staan en dingen blijven roepen of je kunt proberen om ook mee denken om dingen te veranderen. Lang leek het erop, dat we de enige partij waren die daar iets …

Meer lezen